Cổ Nguyệt Phương Nguyên

Ngũ Điểm Văn | | 51458

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

    Cổ Nguyệt Phương Nguyên, nhân vật chính trong truyện Cổ Chân Nhân của tác giả Cổ Chân Nhân, thể loại hắc ám văn, truyện đã tạm dừng.

cổ nguyệt phương nguyên

Thuộc tác phẩm: Cổ Nhân Nhân [Thần Tác]

Tác giả: Cổ Nhân Nhân

Thể loại: Luyện Cổ

Tình trạng: Thái giám

Thiên chuy bách luyện, tâm bất biến,

Dốc lòng dốc sức, chú nhất kiếm.

Một mai kiếm chỉ giữa thanh thiên. 

Luyện cổ, luyện người, luyện thương thiên!

 • Sơ lược cố sự:

     Vốn là học sinh Hoa Hạ trên Địa Cầu, gặp may đúng dịp xuyên qua đến phương thế giới này, thành ma đạo cự phách. Nhân luyện chế Xuân Thu Thiền kỳ cổ sát sinh quá nặng mà gặp phải chính phái liên hợp vây quét, bị ép tự bạo (Thiên ý bố cục), thông qua Xuân Thu Thiền trọng sinh về 500 năm trước. Sau khi sống lại lợi dụng trí nhớ kiếp trước cùng với bản thân tính toán, từng bước một bắt đầu cuộc sống mới của hắn. Hiện lấy Luyện đạo thành tựu cửu chuyển Cổ Tôn, chính thức thoát khỏi Thiên ý cùng Tôn giả quân cờ thân phận, thành bố cục thiên địa, nhảy thành người chơi cờ năm vực.

 • Thông tin cơ bản:
  • Tên: 古月方源.
  • Tên hán việt: Cổ Nguyệt Phương Nguyên.
  • Tên khác: Toán Bất Tận, Võ Di Hải, Sở Doanh, Hắc Thành, Liễu Quán Nhất, Trí Đa Tinh Trần Đạo, Tinh Tượng tử, Sa Hoàng, Thường Sơn Âm, Hắc Thổ, Cổ Nguyệt Phương Chính
  • Tôn hào: Đại Ái Tiên Tôn, Luyện Thiên Ma Tôn
  • Xuất thân: Nam Cương · Thanh Mao Sơn · Cổ Nguyệt sơn trại
  • Tu vi: Cửu chuyển Cổ Tôn
  • Lưu phái: Toàn bộ lưu phái thông tu, Luyện đạo Đạo Chủ
  • Tư chất: Cửu ngũ chí tôn thân thể
  • Hồn phách: 60 triệu hoang hồn
  • Tiên Khiếu: Chí Tôn động thiên
  • Đặc thù: Hoàn chỉnh Thiên Ngoại Chi Ma (thiên ngoại chi hồn + thiên ngoại thân thể, siêu thoát Thiên ý ràng buộc)
  • Thế lực: Thiên Địa Nhất Gia Đại Ái Minh
 • Phân thân:
  • Hà Xuân Thu: Bát chuyển Trụ đạo Cổ Tiên, Phương Nguyên nguyên thân thể, chủ yếu phụ trách bảo vệ Xuân Thu Thiền, luyện cổ cùng hỗ trợ kiến thiết Chí Tôn động thiên.
  • Mộng Cầu Chân: Lục chuyển Mộng đạo Cổ Tiên, hoàn mỹ Thuần Mộng Cầu Chân Thể, nắm giữ 30 triệu nhân hồn gốc gác, ngũ vực lưỡng thiên người thứ nhất Mộng đạo Cổ Tiên.
  • Ngô Soái: Bát chuyển Nô đạo Cổ Tiên, thân phận dị tộc Long Nhân, tân Long Nhân, chuyên tu quân đoàn kiến nô dịch thuật, nắm giữ bát chuyển đỉnh cao sức chiến đấu.
  • Khí Hải lão tổ: Bát chuyển Khí đạo Cổ Tiên, Thiên Đình Khí Công Quả biến thành, Á Tiên Tôn sức chiến đấu, bị Phương Nguyên cố ý từ bỏ, tạo thành Nguyên Thủy sống lại kinh thiên khí bạo.
  • Chiến Bộ Độ: Bát chuyển Biến hóa đạo Cổ Tiên, Thú Tai động thiên thổ dân, bị Phương Nguyên hồn xuyên, khống chế Tự Do Tàn Khuyết Biến sát chiêu, sử dụng sau tức là Á Tiên Tôn.
  • Lý Tiểu Bạch: Lục chuyển Tín đạo Cổ Tiên, Hoa Văn động thiên thổ dân, bị Phương Nguyên hồn xuyên, mượn Hoa Văn động thiên chuyển đầu Thiên Đình cử chỉ, mai phục Trung Châu bầu trời.
  • Bang chủ Cái bang: Ngũ chuyển Nhân đạo cổ sư, thân thể là ngũ chuyển Khất Cái Cổ biến thành, dựa vào Nhân Ý Cổ gắn bó tồn tại, ở Thần Đế Thành bích hoạ thế giới sáng lập Cái Bang. 
 • Cảnh giới lưu phái:
  • Đạo Chủ: Luyện đạo.
  • Chuẩn vô thượng đại tông sư: Trụ đạo, Nô đạo.
  • Đại tông sư: Thâu đạo, Biến hóa đạo, Luật đạo, Khí đạo, Viêm đạo, Trí đạo, Thủy đạo, Thổ đạo, Độc đạo, Thiên Đạo.
  • Tông sư: Huyết đạo, Lực đạo, Tinh đạo, Trận đạo, Ám đạo, Hồn đạo, Kiếm đạo, Nhân đạo, Mộc đạo, Thực đạo, Hư đạo, Vận đạo, Băng Tuyết đạo.
  • Chuẩn tông sư: Phi hành.
  • Đại sư: Mộng đạo, Vũ đạo, Kim đạo, Phong đạo, Vân đạo, Lôi đạo, Tín đạo, Quang đạo, Âm đạo.
 • Bản mệnh tiên cổ:
  • Xuân Thu Thiền: Phương Nguyên Trụ Đạo phân thân bản mệnh cổ, bát chuyển cấp số, từ Hồng Liên Ma Tôn sáng chế, có thể mang theo kí chủ ý chí trở lại Quang Âm Trường Hà thượng lưu, để kí chủ không ngừng trọng sinh.
  • Mộng Điệp Cổ: Phương Nguyên Mộng Đạo phân thân bản mệnh cổ, lục chuyển cấp số, có thể thăm dò mộng cảnh đón lấy diễn biến con đường, xu cát tị hung , để Cổ Tiên cấp tốc tìm tới phương pháp thích hợp.
 • Tiên cổ sở hữu:
  • Thiên Đạo: Thiên Cơ (9), Thiên Võng (9), Thiên Sinh (8), Thiên Đố (8)
  • Nhân đạo: Chí Tôn Tiên Thai Cổ (Chí Tôn Tiên Thể)(9), Vạn Ngã (7), Kiên Trì (7), Tặc Nhân (6)
  • Luyện đạo: Thăng Luyện (9), Thủy Luyện (8)
  • Mộc đạo: Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên (9), Sâm Lâm (7), Thành Trúc (7), Mộc Nha (6)
  • Trí đạo: Trí Tuệ (8), Thái Độ (8), Đại Kinh (8), Ái Ý (7), Tự Ái (7), Trí Chướng (7), Giải Mê (6), Kim Cương Niệm (6)
  • Mộng đạo: Như Mộng Lệnh (8), Tố Mộng (7), Mộng Giáp (7), Mộng Điệp (6)
  • Trụ đạo: Xuân Thu Thiền (8), Hối(8), Xuân(8), Hạ(8), Tự Thủy Lưu Niên(8), Niên(8), Dĩ Hậu(8), Nhất Sát(8), Na Thời(8), Giang Sơn Như Cố(8), Nhân Như Cố(8), Thu(7), Đông(7), Nhật(7), Thời Ẩn(7), Thời Châm(7), Tảo Thu(7), Trung Thu(7), Vãn Thu(7), Nhật Tử(7), Nguyệt Tử(7), Nhất Tuần(6), Tạc Nhật(6), Luy Niên(6), Trụ Miêu(6), Nguyệt ( chưa rõ chuyển số)
  • Khí đạo: Lực Khí (6)
  • Thâu đạo: Thâu Sinh (8), Đạo Tặc (8), Thâu Tập (chưa rõ)
  • Biến hóa đạo: Biến Thông (8), Biến Dị (8), Ngạnh Can (8), Biến Hình (7), Long Tức(7), Long Lân(7), Bặc Quái Quy Bối(7)
  • Luật đạo: Giới(8), Gia(8), Trấn(8), Tỏa(8), Hạn(8), Khứ (8), Đại(7), Nhất(7), Tam(7), Thất Quan (7), Chính Thường(chưa rõ)
  • Vận đạo: Cẩu Thỉ Vận(8), Khí Vận(8), Sát Vận(8), Liên Vận(8), Thời Vận(8), Vận Trù (8), Chiêu Tai (cho bên ngoài mượn) (7)
  • Lực đạo: Năng Lực(8), Định Lực (8), Long Lực (7), Ngã Lực, Bạt Sơn, Vãn Lan (6)
  • Hồn đạo: Hồn Thú Lệnh(8), Hoán Hồn(7), Sưu Hồn(7), Nhiếp Hồn(7), Tịnh Hồn (6)
  • Kiếm đạo: Tuệ Kiếm (8), Phi Kiếm(7), Lãng Kiếm(7), Kiếm Độn(7), Kiếm Mi (7)
  • Nô đạo: Nghĩ Huyệt (8), Nô Thú(6), Bạch Diện Nghĩ Hậu (6)
  • Thủy Đạo: Đại Lãng(8)
  • Âm đạo: Linh Âm (8)
  • Lôi đạo: Lôi Điện (8)
  • Vũ đạo: Định Tiên Du(7), Trấn Vũ(7), Hành Không(7), Định Không (7)
  • Tín đạo: Tín Phong(7), Danh Cương(7), Thi Bích (7), Đạo Khả Đạo(6),Đề Cương (chưa rõ)
  • Thổ đạo: Địa Mạch (8), Lãnh Thổ (7) Hoàng Sa (6)
  • Thực đạo: Nấu, Đại Cật (7), Cật Hương (6)
  • Trận đạo: Trận Kỳ(8), Trận Linh (8), Trận Bàn (7)
  • Đao đạo: Nhận, Đao Sí (7)
  • Huyết đạo: Huyết Bản (8), Huyết Mạch(7), Huyết Khí (7), Huyết Lô(6), Huyết Tích(6), Huyết Thệ (6)
  • Độc đạo: Phụ Nhân Tâm (6)
  • Kim đạo: Thiết Bích (6)
  • Viêm đạo: Xích Đồng Hỏa Nghĩ (6)
 • Tiên Cổ Ốc:
  • Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì: Cửu chuyển Luyện đạo Tiên Cổ Ốc, Phương Nguyên dung hợp Hối Trì, Luyện Lô, Trường Mao Luyện đạo đại trận các Luyện đạo Tiên Cổ Ốc, tiên trận góp lại tác phẩm, cổ kim đệ nhất Luyện đạo Tiên Cổ Ốc. Ngoại hình là hình vuông bể nước, ao nước đỏ tươi như máu, giữa ao có một màu đỏ loét tiểu đình. Lấy cửu chuyển Thăng Luyện Cổ, bát chuyển Thủy Luyện Cổ, bát chuyển Hối Cổ cùng bát chuyển Huyết Bản Cổ là bốn nguyên hạt nhân, dựa vào Niên Hoa phân trì, Luyện Hải mô hình cùng với Tảo Thu, Trung Thu cùng Vãn Thu các Tiên Cổ, ngoại trừ có thể rất lớn tăng cao luyện cổ tỷ lệ thành công vẫn có thể hạ thấp luyện cổ phí tổn. Bất quá toà này Tiên Cổ Ốc trước mắt chỉ có thể tích trữ ở Chí Tôn Tiên Khiếu, bằng không sẽ bởi vì đạo ngân bài xích nhau mà tự phát tan vỡ.
  • Chử Vận Oa: Bát chuyển Vận đạo Tiên Cổ Ốc, hoàng kim nồi lớn, nồi ở ngoài có tám cái điêu khắc rồng, rồng đuôi hình thành tám trảo cái giá. Lấy bát chuyển Vận đạo Tiên Cổ Cẩu Thỉ Vận, Khí Vận, Sát Vận, Liên Vận cùng Thời Vận làm trụ cột, dựa vào thất chuyển Thực đạo Tiên Cổ Nấu cùng lục chuyển Kim đạo Tiên Cổ Thiết Bích, có thể đem trong nồi chứa đầy bất kỳ khí vận nấu hóa, bốc lên ra mình muốn hoàn toàn mới khí vận, là Cự Dương Kỷ Vận chân truyền bên trong đỉnh cao kiệt tác. Nhưng không thể vận chuyển Cổ Tiên tác chiến.
  • Tặc Sào: Bát chuyển Thâu đạo Tiên Cổ Ốc, dáng dấp hình thù kỳ quái, là Đạo Thiên Ma Tôn một tay đặt ra, sát chiêu Thâu đạo, có thể lấy một phần Thâu đạo tiên tài mà dẫn tử, đem tiên tài bên trong Thâu đạo đạo ngân nháy mắt tiêu hao, sau đó đem ngoại giới đạo ngân trộm lấy ra. Trộm lấy ra đạo ngân, sẽ bám vào ở đây một phần Thâu đạo tiên tài bên trên, hình thành đối ứng đạo ngân tiên tài.
  • Can Mệnh Phân Điện: Bát chuyển Biến hóa đạo Tiên Cổ Ốc, là Chí Tôn Tiên Khiếu đầu mối Tinh La Thành bên trong một toà phân điện, từ Can Mệnh đại trận thay đổi mà đến, lấy bát chuyển Ngạnh Can Cổ làm trụ cột, thông qua để Cổ Tiên gan trở nên cứng rắn, để tiến vào bên trong Cổ Tiên lúc đi ra mãi mãi cũng là tinh thần sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi!

 

 • Tiên đạo sát chiêu:
  • Công phạt sát chiêu:
   • Kiếm đạo & Nhân đạo: Kiếm khách
   • Kiếm đạo & Trí đạo: Vạn Niệm Kiếm Bộc
   • Kiếm đạo & đao đạo: Kiếm Vũ Đao Sí
   • Biến hóa đạo & Luyện đạo: Hóa Luyện Điệp
   • Huyết đạo & Trí đạo: Thống Tâm Khấp Huyết
   • Thâu đạo & Hồn đạo: Đại Đạo Quỷ Thủ
   • Lực đạo & Nô đạo: Vạn Ngã Đại Thủ Ấn
   • Hồn đạo & ???: Bỉ Lai Long Xà Trần Vụ Bạo Phách Phong
   • Biến hóa đạo & Lực đạo & Nô đạo: Vạn Giao
   • Luyện đạo & Lôi đạo & Khí đạo: Lôi Vận Ti Lưu
   • Trụ đạo & Luật đạo & Phong đạo: Thập Lý Trụ Tật Phong
   • Biến hóa đạo & Hồn đạo & Kiếm đạo: Vạn Kiếm Quỷ Giao, Vạn Nhất Quỷ Giao Kiếm
   • Biến hóa đạo & Nô đạo & Hồn đạo & Kiếm đạo: Thiệt Kiếm Long Hồn
   • Mộc đạo & Độc đạo & Ám đạo & Viêm đạo: Hủ Độc Âm Tẫn
   • Độc đạo & Nô đạo & Luyện đạo & Mộc đạo & Thực đạo & Thiên Đạo: Di Độc Kiến Họa
   • Kim đạo & Mộc đạo & Thủy đạo & Viêm đạo & Thổ đạo & Phong đạo & Lôi đạo: Thất Sát Hồng Quang
   • Luật đạo & Trí đạo & Trụ đạo & Mộng đạo & Thủy đạo & Hồn đạo & Âm đạo: Thử Khứ Kinh Niên Mộng Lãng Đãng Hồn Âm
  • Phòng ngự sát chiêu:
   • Hồn đạo & Thâu đạo: Diêm Đế
   • Thiên Đạo & Hồn đạo: Thiên Quỷ Nặc Hình
  • Di động sát chiêu:
   • Vũ đạo & ???: Thiên Địa Du
   • Phong đạo & Viêm đạo & Quang đạo & Lôi đạo: Phong Hỏa Quang Điện Luân
   • Trị liệu sát chiêu: Trụ đạo & ???: Nhân Như Cố
  • Kinh doanh sát chiêu: Trụ đạo & Thổ đạo & Thủy đạo & Luật đạo & Hồn đạo các loại: Giang Sơn Như Cố
   • Cửu chuyển sát chiêu: ???
  • Thảo phạt sát chiêu:
   • Luyện đạo: Tàn Luyện
   • Biến hóa đạo: Tự Do Tàn Khuyết Biến, Bôn Lôi Hoàng Điểu Biến, Hốt Luân Lam Báo Biến, Nội Tức Lục Ngư Biến
  • Phòng ngự sát chiêu:
   • Thâu đạo: Quỷ Bất Giác
   • Thiên Đạo: Thiên Cơ Lẫn Lộn, Thiên Võng Khôi Khôi
  • Phụ trợ:
   • Luyện đạo: Luyện Kỷ, yêu khuyên lơn
   • Thiên Đạo: Trộm Thiên Cơ, Thạch Động Thiên Cơ, Thiên Tiêu Ý Tán, Thiên Cương Địa Thường, Thiên Địa Vô Tình

 

 • Bát chuyển
  • Thảo phạt
   • Luyện đạo: Luyện Trận Vũ
   • Thiên Đạo: Thiên Đố Anh Tài
   • Vận đạo: Vận Vãng Lai Động
   • Mộng đạo: Mộng Lý Khinh Yên
   • Viêm đạo: Nhân Gian Yên Hỏa
   • Cấm đạo: Ngũ Cấm Huyền Quang Khí
   • Hồn đạo: Đãng Hồn Lạc Phách Ấn, Hồn Hà
   • Kiếm đạo: Ngũ Chỉ Quyền Tâm Kiếm, Kim Ti Kiếm
   • Đồ đằng: Vân Quang Hồ Điệp, Côn Bằng loại mấy trăm loại bất đồng đồ đằng
   • Trụ đạo: Quang Âm Phi Nhận, Xuân Tiễn, Hạ Phiến, năm xưa bất lợi, Niên Thú đưa tới
   • Biến hóa đạo: Thái Cổ Kiếm Long Biến, Thái Cổ Phỉ Hầu Biến, Thái Cổ Niên Thú Biến, Khí Cương Trư biến hóa, Nhất Khí Hạc biến hóa, Lạc Tinh Bổng Tử Biến
  • Phòng ngự:
   • Trụ đạo: Đông Cừu
   • Huyết đạo: Huyết Nhiễm Chinh Bào
   • Luật đạo: Nghịch Lưu Hộ Thân Ấn, Trấn Định Tự Nhiên
  • Điều tra:
   • Vận đạo: Khí vận giao cảm
   • Trụ đạo: Thu Hào, Tam Tức Hậu Hiện
  • Di động:
   • ???: Sinh Lộ
   • Huyết đạo: Huyết Phiêu Lưu
  • Trị liệu:
   • Huyết đạo: Huyết Dũ Hồ, Xá Mệnh Huyết Ấn
  • Phụ trợ:
   • Thực đạo: Thôn Thực Thiên Địa
   • Vận đạo: Bày mưu nghĩ kế
   • Nhân đạo: Nhân Phục Hoạt Hải
   • Luyện đạo: Lùi một bước trời cao biển rộng
   • Biến hóa đạo: Vạn Vật Đại Đồng Biến, Gặp Mặt Đã Từng Quen Biết
   • Mộng đạo: Tam Thế Mộng Độ Hữu Duyên Nhân, Mộng Trung Chi Mộng
   • Thiên Đạo: Thiên Nhân Cảm Ứng, Thiên Công Nhân Đại, Tự Tại Thiên Ngân
   • Trụ đạo: Xuân Thu Tất Thành, Súc Thời, Hậu Hoạn Vô Cùng, Niên Phú Lực Cường, Bách Niên Hảo Hợp
   • Nô đạo: Kiến niệm
   • Chiến trường Nô đạo: Vạn Quân Nghĩ Huyệt
  • Kinh doanh:
   • Nhân đạo: Hiền tài vào cuộc
   • Thổ đạo: Nhất Phương Nhạc Thổ
   • Trụ đạo: Xuân Canh, Hạ Vân, Thu Thu, Đông Tàng, Phong Niên, Độ Nhật Như Niên, độ Nguyệt Như Niên, Độ Niên Như Nhật, Độ Niên Như Nguyệt
 • Thất chuyển
  • Thảo phạt
   • Nhân đạo: Vạn Ngã
   • Mộc đạo: Nhân Quả Thần Thụ
   • Mộng đạo: Dẫn Hồn Nhập Mộng
   • Tinh đạo: Lãnh Tụ Quần Tinh
   • Đồ đằng: Lôi Ngư, Vũ Ưng, Lôi Vũ Ngư Ưng
   • Kiếm đạo: Kiếm Ngân Tác Mệnh, Kiếm Lãng Tam Điệp, vô hình phi kiếm, mây xanh phi kiếm, đuổi tới cùng phi kiếm
   • Trí đạo: Đốt Niệm Phi Thạch, Nhất Niệm Hoa Khai, Nhất Niệm Hóa Vạn Thiên, Loạn Phương Hỗn Hướng sương mù, Trí Thủ, Tử Niệm Động Tất · Linh Động Tinh Mang, Ý Giải Phân Trình
  • Phòng ngự
   • Hồn đạo: Quỷ Quan Y (Quỷ Tướng y phục)
  • Di động
   • Vận đạo: Tùy Ý Tường Vân
  • Phụ trợ
   • Thực đạo: Cật Lực
   • Mộc đạo: Tính trước kỹ càng
   • Mộng đạo: Thuần Mộng Cầu Chân Biến, Mộng Trung Hoán Hồn
   • Hồn đạo: Hồn xuyên, phân hồn, đổi hồn
   • Trí đạo: Khiết Thân Tự Hảo, Tập Tư Quảng Ích, Trí Bình Họa
 • Lục chuyển
  • Thảo phạt
   • Độc đạo: Độc Khí Thổ Nạp
  • Phụ trợ
   • Mộng đạo: Giải mộng, Tạo Mộng, Điệp Thám Thiên Cơ 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Phàm Nhân

tịch cung Phàm Nhân

Có bộ nào giống như này không vậy ae

10 tháng trước

Tiểu Tử

thiên nguyên Tiểu Tử

thích nhất những nhân vật chính giống như vậy

2 năm trước

darkhunter

dục thần darkhunter

tại hạ vẫn chưa có dịp đọc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 năm trước

darkhunter

dục thần darkhunter

thấy nhiều người giới thiệu nhân vật này

2 năm trước

The Executor

thác cương The Executor

Đây là link sưu tập ảnh taihen của tại hạ, các đạo hữu có tham khảo bổ sung kiến thức: https://ouo.io/DCwI3J

3 năm trước

Túc Nguyễn

phàm nhân Túc Nguyễn

Haizz

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Nhưng nếu nói thật, ta đánh giá cao Phương Nguyên nhất chính là ở mặt tâm cảnh, cao cùng tĩnh lặng đến thâm sâu khó lường.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Mỗi kẻ tu đạo đều có một loại đạo của bản thân, với họ, đạo đấy là quan trọng hơn hết thảy, là quán chú qua tất cả tư tưởng khái niệm cùng tín niệm của họ, là một loại ý chí của họ. Đây là một thứ mà ngay cả luân hồi cũng không thể xoá nhoà, là một loại vượt qua chấp nhất. Nếu muốn nói thực ra, mỗi người đều có đạo riêng của mình, không, kể cả mỗi hạt mưa hạt cát đều có đạo của nó, dù cho tên có giống nhau. Phương Nguyên cũng có đạo của Phương Nguyên, và theo quan niệm của nhiều người và ngay cả chính hắn cũng gọi đó là ma đạo, nhưng chữ đạo vốn mênh mông và rộng lớn, có thể từ ma đạo đối với nhiều người lại có một ý nghĩa khác, tỉ như Ma của Tô Minh, Ma của Ninh Phàm. Vậy nên nếu như bằng trực quan cá nhân mà ngươi thấy cái gì tốt hơn, nó cũng không hẳn là chân lý đối với tất cả, vốn dĩ không tồn tại cái thứ gọi là chân lý. Thánh mẫu ( không phải loại thánh mẫu biểu nguỵ quân tử mà là chân thánh mẫu) cũng là một con đường khác, cũng không phải là do người ta còn ngây thơ hay vì gì, mà vì đó là bản tâm của họ, dùng một cách nói chính xác hơn, dù cho là thánh mẫu biểu đỉnh phong, như Sở Hạo, Trịnh Xá, Cố Thanh Sơn, bọn hắn cũng không phải là sống cho người khác, mà là sống theo chính bản tâm của bọn hắn, mặc kệ hết thảy người đời chỉ trích. Bọn hắn cũng không hề ngu, chứng kiến qua mặt tối của nhân loại so với cả Phương Nguyên cũng không hề ít, ví dụ như Sở Hạo, ngay từ khi còn bé đã phải chứng kiến cảnh người thân trong bộ lạc bị ăn thịt như một món bim bim rẻ tiền, hay những thí nghiệm của tổ chức C - X, so với nó, việc thiêu sống người dường như cũng chỉ là một trò chơi vui. Đây mới dấy lên quyết tâm cứu thế của Sở Hạo, và trong một lần Sở Hạo phải chọn giữa thế giới cùng người mình yêu, hắn đã chọn thế giới. Dù cho hắn đau lòng, nhưng đấy là đạo của hắn, tư thái của cường giả không phải để lũ tiểu nhân dèm pha! Thế nên nhiều kẻ đọc xong Cổ Chân Nhân lại bắt đầu đi dèm pha những người đọc các bộ truyện khác, tự cho mình là đúng, ma đạo chỉ có thể được gọi như này, coi thường ý nghĩ của những người khác, thấy chân thánh mẫu liền chê bai dè bỉu, cứ như coi đó là nhân chi thường tình, liền thật sự không hiểu được ý nghĩa của Cổ Chân Nhân, đó là một loại đạo vô hối, Phương Nguyên cũng không phải chân lý, điều này ngay cả hắn cũng đã ngộ ra, chỉ là tư tưởng cùng lịch duyệt của Phương Nguyên là đầy đủ để bước đi trên đạo lộ mà thôi, nói một cách khác, tâm cảnh hoàn thiện. Cá nhân ta đề cử bộ truyện này đạo tâm quá yếu thì đừng có đọc, bởi do hệ thống tư tưởng xu hướng mặt tối của xã hội có thể gây nên tình huống phản ngược, nhưng nếu đạo hữu nào lịch duyệt đầy đủ hay đã từng xem đủ nhiều mấy truyện kinh dị trinh thám thực ( loại tư liệu có hình tượng bệnh hoạn ý chứ không phải Conan) dark fantasy, trò chơi giết người thì liền vô cùng hoan nghênh, bởi bộ này cũng là tuyệt phẩm, tác viết chắc tay. Không hứa hẹn những giây phút sảng khoái giống sảng văn nhưng tuyệt đối đặc sắc đến rùng mình. Đạo hữu có thể bình luận khen chê nhưng phiền lắp não trước khi nói, và mong các đạo hữu khác tôn trọng bọn họ, không phải vì người ta tư tưởng khác mình thì liền gọi người ta là trẻ con ngây thơ hay đọc cổ tích gì, cái đấy liền là biểu hiện của não tàn. Chúc các đạo hữu có trải nghiệm tốt và nên nhớ, tư tưởng của các đạo hữu mới là cốt lõi. Thân ái chào cùng quyết thắng!

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

“Kẻ đã có dũng khí động thủ cầm đao đâm người, cũng phải có giác ngộ bị người phanh thây ngàn mảnh! “ Giác ngộ giết chóc, kỳ thực cũng là một loại giác ngộ về chúng sinh bình đẳng, không hiểu thấu được điều này liền không thể xưng làm cường giả, liền không thể đứng ở đỉnh cao của thế giới! Con đường đã chọn, dĩ tâm vô hối, một điều nghe như đơn giản nhưng mấy ai làm được?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

“Kẻ đã có dũng khí động thủ cầm đao đâm người, cũng phải có giác ngộ bị người phanh thây ngàn mảnh! “ Giác ngộ giết chóc, kỳ thực cũng là một loại giác ngộ về chúng sinh bình đẳng, không hiểu thấu được điều này liền không thể xưng làm cường giả, liền không thể đứng ở đỉnh cao của thế giới! Con đường đã chọn, dĩ tâm vô hối, một điều nghe như đơn giản nhưng mấy ai làm được?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Chính ra Cổ Chân Nhân cũng không thực sự toàn hắc ám, mà chỉ đơn giản bày ra các mặt của nhân tính, có sáng thì cũng có tối, chả là thay đổi vị trí góc nhìn trực quan của nhân vật mà thôi. Đấy mới là lý do mà bộ này mới là kinh điển!

3 năm trước

Idjrjr

phàm nhân Idjrjr

Theo tôi chẳng có hắc ám hay trong sạch chỉ là kinh nghiệm khác nhau mà thôi .Còn người thường trốn tránh trong cái vỏ bọc trong sáng tuyệt đối của mình và đi chê bai những thứ hắc ám.Ai cũng có lí tưởng sống của mình và kẻ duy nhất đáng thương là kẻ không dám theo đuổi nó.Con người sinh là có ý nghĩa sao.Theo tôi là không.Ta sống không
Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Chậc, xin lỗi các vị đạo hữu, đoạn văn dưới là viết đang trong lúc không tỉnh táo lắm, vốn là tại hạ có lẽ hơi lẫn lộn khái niệm của phản diện cùng hắc ám, nhưng ý tứ thì cũng na ná như vậy.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Haizz, lịch duyệt tam thiên, Ma Tôn như Phương Nguyên đã là rất hiếm, còn mấy phiên bản fake kiểu lạnh lùng boy, tự sướng boy, giết chóc cho vui nhìn nhiều liền cảm giác được vô não không có nội hàm.

3 năm trước

Idjrjr

phàm nhân Idjrjr

Có vô cực mà ông ít đất diễn quá chưa khai thác được gì đã bay màu cho phương nguyên .
Đại Hiền Triết

tráng thọ Đại Hiền Triết

Không biết khi nào sẽ được phá phong, tuy biết rằng hy vọng hão huyền mong manh nhưng vẫn có còn hơn không. Tiếc thật! Bản thân ta không thích đọc hắc ám văn nhưng Cổ Chân Nhân lại là một ngoại lệ, nhân vật chính là Ma Tôn chuẩn chứ không phải là Ma Tôn fake, đa số mấy bộ Hắc Ám văn toàn thấy gái liền tinh trùng lên não, rồi thì ntr, đổi trắng thay đen, vặn vẹo tam quan. Chính ra Phương Nguyên tam quan bất chính nhưng nó vẫn là tam quan, còn bọn kia thì thôi, một lũ tam quán khiếm khuyết, một lũ yy tự sướng bẻ gãy cả thực tại, đọc nhiều thấy không biết nói gì hơn. Lấy ra một ví dụ về học đường nhá, tỉ như có thằng nhân vật chính điểm vốn kém vô cùng, toàn lẹt đẹt 4 với 5, bởi vì hoàn cảnh hạn chế nên không được đi học thêm, hay bản chất vốn là đần độn. Một hôm đi ra ngoài đường bị xe đâm trúng liền trở nên sáng dạ, hay học được bí kíp học tập của anh chị khoá trước, trải qua bao cố gắng gian khổ mới cải thiện được điểm số, thay đổi ấn tượng trong mắt mọi người. Về sau đỗ vào trường tốt, tỏ tình với cô bạn thân hồi nhỏ, nhân sinh bên thắng! Nhưng nope, có một thằng ất ơ nào đấy vốn là học giỏi nhất lớp, tự dưng bị hồn xuyên qua, sau đó liền được tặng kèm một cây bút xoá có thể sửa chữa điểm chấm, biết được kịch bản, và còn tỏ ra khinh thường nhân vật chính vốn là đứa nỗ lực hơn nó gấp mười lần, gặp gái liền chảy nước dãi, tư tưởng như thể cả xã hội nợ nó, tự cho mình là đúng, cuối cùng ăn được em bạn học của nhân vật chính, đẩy nhân vật chính cuộc sống vốn đã gian khó liền càng gian khó hơn, luôn tự cho mình là đúng. Má, nếu cho một thằng phản diện có não thì thằng kia chắc đã đi theo con đường của thằng Kira hay cái gì tương tự, nhưng không, thuần một sắc là điểu ti đắc chí, loại rác rưởi này đưa ta ta còn sợ máy nhiễm virus. Tất nhiên, trường hợp sinh tử cừu địch sẵn có liền loại trừ, loại này khác hoàn toàn với loại vô não yy kia rồi.

3 năm trước

Diễn Sinh

thác cương Diễn Sinh

Drop tiếc quá haizzz.

3 năm trước

Aka Phương Nguyên đã từng nói

Aka Phương Nguyên đã từng nói

" Trời đất bao la , có ta lớn nhất " kakakaka

3 năm trước

SuytBatTu

SuytBatTu

Đây chính là nhân vật xa với chữ " hiệp " nhất mà mình từng biết , chắc cũng chẩng còn nvc nào xa hơn anh Nguyên đâu nhỉ

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học

Muốn kho báu của ta sao, ta để tất cả ngoài biển đó!

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Hoạn Thần a .......................

4 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Ta đi ngang qua để lại một tia thần niệm!

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok