Ngã Vi Tà Đế: Tạ Diệm

Đắc Đạo Thành Tiện Tiên | | 2521

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Hệ thống

-Tên:Tạ Diệm.

-Tính cách: Thông minh,cơ trí,cam chịu dưới.

-Thể chất: Vô Cấu chi thể.

-Hệ thống: Nguyên điểm vạn giới

-Cảnh giới của truyện: Hậu thiên - Tiên thiên - Trọng thiên - (chưa biết).

-Cảnh giới của Tạ Diệm hiện tại: Tiên thiên tứ trọng (tứ bội).

-Công pháp,kĩ năng:

Trường Sinh Bá Quyền

+ Du Chuẩn Quyền - Cao Âm Siêu Tốc Phủ Trùng

+ Du Chuẩn Quyền - Ngũ Chỉ Khai Thiên

+ Thương Long Can Thiểm Thập Tứ Minh Thấu  

+ Thập Vạn Hoá Ma Thân

+ Du Long Thuấn Kích 

+ Thanh Long Lưu - Tứ Minh Đạo

+ Thanh Long Lưu - Chấn Lôi Tướng

+ Bạch Hổ Lưu - Hung Thần Ác Trảo

+ Khôi Thân Diệt Trí - Do Hiện Long Kình 

+ Long Ẩm Kình Thôn

+ Kình Dào Việt Lãng

+ Nhất Thuấn Thiên Kích + Cách Sơn Đả Ngưu

- Càng Long Bá Quyền

+ Chân - Càng Long Thiên Thiểm

+ Long Bài Vĩ

+ Càng Long Hám Thiên Quyền

+ Thần Long Bá Thiên

+ Càng Long Thăng Thiên Phá

- Niết Bàn Nhu Quyền

+ Phản Lão Chi Thuật

+ Cổ Lưu Cách Đấu Thuật - Thiên Thủ Nhu Cốt Chưởng

+ Cổ Lưu Cách Đấu Thuật - Huyền Vũ Thuẫn

+ Khoát Hải Độn Lực - Nhất Tiết Kinh Đào

+ Đế Hoàng Thiên Tử Vương Quyền

+ Song Đầu Xà Toản Lực 

- Thiên Kình Bá Quyền

+ Bách Kình Truy Lạp

+ Phiên Giang Đảo Hải

+ Phá Lãng Vạn Điếu

+ Phiên Hải Phục Thiên

Ma La Chân Công

+ Ma La Chân Khu - Niệm Hoả Cảnh Giới - Tứ Bội Cường Hoá

+ Địa Ngục Ma Diễm

+ Ma La Chân Thân

+ Chu Tước Ma Tức

+ Ma La Trùng Sinh

+ Ma La Bất Tử Thân

+ Hoan Ma Thiên Cảnh

+ Thiên Ma Phúc Âm 

+ Lục Phân Ma La Thân

+ Ma La Lục Thức Thông - Ý Tác Thần Hồn

+ Lục Thức Phong Tuyệt

+ Luyện Bách Tướng, Hoá Chân Hình - Vạn Vật Đồng Lư - Ma La Hoá Dục

+ Ngục Diễm Ma Thân

+ Vấn Dục Nhiễm Thân

+ Thiên Ma Ác Tướng - Khẩn Na La Vương - A Tu La Vương - Già Lâu La Vương 

+ Khẩn Phong Mạn Đà La Trận - Hạ Cực Bá

+ Tam Giới Lục Đạo - Vô Biên Xứ Thiên

Hoa Gian Kiếm Chỉ

+ Chỉ Phát Kiếm Mang

+ Bách Hoa Điêu Linh 

+ Vạn Trạch Điêu Linh - Liên Phát - Đoàn Khí Thành Binh

+ Khúc Trực Như Ý - Khí Động Tùy Tâm

+ Hoa Gian Nguyên Linh - Nguyên Linh Tự Bạo - Vô Linh Giải Cấm + Mô Thức Toàn Công

+ Ngũ Thập Liên Trảm

+ Hoa Gian Chân Khu - Niệm Hoả Cảnh Giới - Tứ Bội Cường Hoá

+ Tà Nhãn Tuần Thiên

Cố Dương Công + Hoan Hỉ Thiền Công

Niết Bàn Chỉ

Thiên Quan Chấn Thiền (Thiên Quan Thủ + Thái Cực Chấn Thiền)

Thiên Ma Cực Lạc Công

+ Thiên Ma Cực Lạc - Địa Ngục Vãng Sinh

Lục Dục Tâm Ma Quyết

+ Lục Dục Hợp Hoan Thân

+ Tâm Ma Đoạt Thần Đại Pháp 

+ Tâm Ma Đoạn Niệm - Lục Thức Ý Toả

+ Lục Dục Hoá Tận - Tứ Ma Sơ Hiển (Não Ma, Uẩn Ma, Tử Ma, Thiên Ma)

+ Lục Dục Cấm Thức - Huyết Hồn Tế Tử Ma  

+ Lục Dục Tuyệt Xướng - Thiên Ma Tử Chú

+ Lục Dục Biến Thức - Tâm Ma Vô Định Thân

+ Lục Dục Biến Thức - Tâm Ma Toái Hồn 

+ Ngũ Long Chi Tức - Cung Long Hoá Hình

+ Ngũ Long Chi Tức - Vũ Long Độn Hình 

+ Ngũ Long Chi Tức - Thương Long Nặc Tung 

+ Ngũ Long Chi Tức - Chinh Long Tích Hoả

+ Ý Dục - Phần Tâm Diệt Niệm

+ Ý Dục - Phẫn Tâm Hoả

+ Ý Dục - Nhất Niệm Hoá Vô Gian

+ Ý Dục - Thiên Lưu Hoả

+ Ý Dục - Toả Ma Thân

+ Ý Dục - Ý Phược Võng La - Tín Phán Sinh Tử - Ý Đoạn Trường Sinh

+ Ý Dục - Ý Vô Định Thanh Vô Hình 

+ Ý Dục - Ý Hoả Bình Chướng

+ Ý Dục - Phược Hồn Hoả

+ Ý Dục - Luyện Thần Quan

+ Xúc Dục - Hiện Linh Thuẫn

+ Xúc Dục - Chi Ma

+ Xúc Dục Nhiễm Ma Thân

+ Xúc Dục - Vạn Hoá Ma Thân

+ Xúc Dục - Vạn Hoá Ao Sát

+ Xúc Dục - Ma Hồn Truyền

+ Xúc Dục - Phẫn Tâm Lư

+ Xúc Vi Thân, Dục Vi Nhiễm - Ma Niệm Khởi, Hạ Lục Hợp - Xúc Dục Hạ Thiên La

+ Xúc Nhiễm Thân Khứu Diệt Tâm - Lục Dục Biến Thức - Tâm Ma Phọc Hồn

+ Bách Thuần Chi Tức 

+ Độc Nhãn Tâm Ma

+ Khứu Dục - Mịch Tức

+ Khứu Dục - Cấm Ma Chi Tức

+ Khứu Dục - Diệt Tâm Tức 

+ Khứu Dục - Luyện Thần Tức

+ Khứu Dục - Liệt Thân Tức

+ Khứu Dục - Phệ Tâm Tức 

+ Khứu Dục - Loạn Thân Chúng

+ Khứu Dục - Thiên Vong Chi Tức

+ Khứu Dục - Hoá Đạo - Thần Ý Vạn Dẫn

+ Kiến Dục - Tầm Tích 

+ Kiến Dục - Hiện Tượng 

+ Kiến Dục - Ma Nhãn Hoặc Giới

+ Kiến Dục - Tà Nhãn Tuần Thiên

+ Kiến Dục - Tâm Nhãn Thị Giới 

+ Kiến Dục - Trọng Đồng Huyền Tâm Cảm

+ Chấn Nhĩ Dục Lung 

+ Thính Dục - Đế Linh 

+ Thính Dục - Tịnh Không Bích 

+ Thính Dục - Đãng Hồn Chung

+ Sinh Phủ, Hoạt Phủ - Ngôn Dục Vô Thường Thỉnh Tử - Mệnh Phủ, Tử Phủ - Ngôn Dục Tử Chú

Cường Hoá Dưỡng Linh Thuật (Hư Thực Dưỡng Linh Thuật + Cố Hồn Chú Linh Thuật)

Thủ Hộ Linh Bồi Dưỡng Luận

+ Quỷ Hoặc Mê Tâm

+ Bách Quỷ Chi Thuật 

+ Bách Hồn Đoạt Xá

Kinh Hồng Độn

Vô Tương Quyết

+ Mô Phỏng

+ Huyết Quang Độn

+ Dịch Dung Dịch Cốt

+ Hoạt Thi Huyết Điệt

+ Tà Thần Chi Chủng

Kiếm Chi Đại Đạo

+ Bá Quyền Kiếm - Cực Canh Ma Long Phá

+ Bá Quyền Kiếm - Thiên Kình Kiếm Độn

+ Kim Hành - Cửu Thiên Bằng Vũ Kiếm

+ Kim Hành - Vạn Kiếm Thần Long

+ Cửu Long Hoả Thần - Bích Hoả Thần Quyết

Bát Nạn Ma Công

+ Oán Tăng Hội Nạn - Thần Hận Quỷ Hờn

+ Địa Ngục Nạn

+ Súc Sinh Nạn

+ Phật Tiền Phật Hậu Nạn

+ Ngạ Quỷ Nạn

+ Thôn Thực Quỷ Nạn 

+ Tam Cấu Sí Thịnh Nạn - Nhiên Chích Tam Cấu Niết Bàn Trùng Sinh 

+ Thế Trị Biện Thông Nạn

...(còn nữa).

-

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 4
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok