Kinh điển trích lời Dương Thần

Táng Địa | | 5238

Trích dẫn kinh điển Tiên hiệp

    Dương Thần, một quyển tiểu thuyết kỳ huyễn tu chân của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, hiện tại đã hoàn thành. Cố sự giảng thuật bên trong thế giới lấy tiên thuật võ đạo vi tôn, nhân vật chính Hồng Dịch từ một cái nho nhỏ con thứ, dần dần trưởng thành, viết ra vĩnh hằng truyền kỳ.

Kinh điển trích lời Dương Thần

 

Kinh điển trích lời Dương Thần

Thiên địa vi lô tạo hóa công,

Nhân thế nhất niệm sinh diệt trung.

Khổ hải vô nhai giai hưng thán,

Duy ngã dục độ tố biển chu.—— Tạo Hóa Đạo Nhân

 

Thế nhân đa hám ngã cự thiền,

Tẩy nhĩ chi địa thủy sàn sàn.

Hồng trần đa tình diệc đa khổ,

Vong giả tại thượng tiếu nhân gian.—— Thái

 

Đại mộng tỉnh giác liễu đạo chân,

Thần cơ nhập hoài chủng tiên căn.

Cửu hỏa chí tôn hóa diễm long,

Phần tận nhân gian nhi nữ tâm.—— Mộng Thần Cơ

 

Thiếu niên đắc ý vũ thánh đồ,

Mãn phúc kinh luân tác khuông phù.

Thiên lý thường tồn nhân dục diệt,

Sinh tử chuyển luân lận thỉ độc.—— Vũ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ

 

Thánh đế thiên uy đạo hữu nhân,

Thượng cổ hoàng triêu trị thế kim.

Tu đắc trường sinh tham tạo hóa,

Chấp chưởng càn khôn lãm dân tâm.—— Càn Đế Dương Càn

 

Nhất mộng nam kha tâm tự băng,

Vân mâu nan biện bạc hạnh danh,

Hàn mai họa ký từ mẫu ý,

Khiên cơ dược đoạn tam sinh tình.—— Mộng Băng Vân

 

Băng tuyết trang thành thị thử thân,

Tán hoa lâu nội duyệt hồng trần.

Hàn mai họa tặng bạc tình tử,

Thánh hiền thư ký từ mẫu ân.—— Mộng Băng Vân

 

Phiên thủ vi vân phúc thủ vũ,

cảm vi thiên phụ chúng sinh nghĩ.

ai tai hư giả thiếu khí vận,

nan dữ hồng lưu tranh cao đê.—— hư dịch

 

Đại đạo tứ cửu thượng khuyết nhất,

khí vương độn khứ thùy khả kỳ.

vũ đồ mạn mạn đa ky bán,

thế gian hà nhân bất năng sát!—— hư vô nhất

 

Đậu khấu hoa niên động hồng loan,

long nữ đa tình di phát trâm,

nguyệt lão vô môi đáp thư miểu,

đãn vi quân cố ẩn lâm tuyền.—— ngao loan

 

Kiều man tiếu hề kim lũ y,

tung tửu lý ca phi mã đề,

hồng trần vạn trượng tình ti hứa,

xuyến nhi vong long miệt triêm nê.—— đại kim chu

 

Mộng lý bất tri thân thị thùy,

linh lạc giang hồ thiều hoa thôi,

ân nhân liên ngã ứng hữu ngữ,

lục liễu hồng trang đãi quân quy.—— tiểu mục

 

Xích hà hoành không hồng quán thiên,

ngư long cửu biến chuyển phiên tiên,

giang hồ nhi nữ đa kỳ chí,

nhất ngữ khinh sinh trọng nặc ngôn.—— xích truy dương

 

Tụng kinh trì giới cửu tham thiền,

đạo thống vi diệt tâm ấn truyện,

đại uy thiên long bi minh nguyệt,

phật tịch diệt hậu ngã niết bàn.—— tinh nhẫn hòa thượng

 

Tuyết ủng tây sơn liệp hưng nùng,

kiều oa dược mã dẫn chá cung,

bàng địa bạch hồ thất bạn tẩu,

sinh tử ly biệt thả tòng dung.—— hồng tuyết kiều

 

Vương mẫu yến nhạc vũ dao đài,

hoa ảnh đối nguyệt giải khai hoài,

thất thủ đả toái lưu ly trản,

nhất triêu biếm nhập nhân gian lai.—— dao nguyệt như, dao nguyệt đình, hoa lộng ảnh, hoa tích nguyệt

 

Tây lục lục dã hào nhu nhiên,

lộ thủy kết châu chuế bích nguyên,

bạch sa tráo diện nhân gian viễn,

trinh khiết tang ti yết nữ tiên.—— nhu nhiên công chủ

 

Diêm phù thế giới chuyển thương mang,

ngũ sắc nghê thường hóa kiếm cương.

thích thảng phong lưu nan tự thưởng,

thùy giải si niệm tiễn nhu tràng.—— khổng tước vương hạnh hiên

 

Nhất tiên hồng tự nhất mai thoa,

quân nhập luân hồi thiếp tự ai,

mạn đà vô tương pháp vô ngã,

vọng đoạn tinh hà lệ mãn tai.—— thiên xà vương tinh mâu

 

Âm dương điên đảo tẩu tâm viên,

ngũ nhạc cầu tiên nhân tiếu điên.

chúng sinh thùy giải trường sinh muội,

thác bả vân yên tác phúc duyên.—— bạch viên vương bạch tử nhạc

 

Tang tử tố nguyên trạc cấu tuyền,

thiện kết ti võng báo phúc duyên.

phật tổ tọa tiền tằng thính đạo,

thiên độn thất chuyển pháp vô biên.—— kim chu pháp vương kim cốc thần

 

Minh nguyệt đông thăng liễm diễm bình,

hải quốc vạn linh triêu ngọc kinh.

kỵ ngưu hoành địch thăng vân lộ,

tung hoành thiên địa ngự lôi đình.—— ngân sa vương thiền ngân sa

 

Tằng trục thủy thảo khiếu xuyên kim,

sa tràng tranh phong thí nhận cần,

địch văn tang đảm hào mạt nhật,

tổng ức đương niên nhãn để vân.—— hắc lang vương tất thấp hoa

 

Tuyết vực băng nguyên tầm đạo tung,

giáp tử luân thế miểu hương dung.

nguyên thị thanh khâu hoa cô tử,

tỏa nhập thâm cung tịch mịch trung.—— hương hồ vương nguyên phi

 

Bà sa thế giới phi thiên nữ,

chuyển nhập phàm gian bách hoa quốc,

thiên hạnh tiên phàm thông hữu lộ,

vũ vụ khinh thác khẩn na la.—— hạnh vũ tiên

 

Mãn lâu hồng tụ nguyệt khinh dao,

mẫu đan thược dược phác hồng tiêu,

vương hầu tương tương giai phẩn thổ,

ngũ lăng tử đệ cạnh chiết yêu.—— tô mộc

 

Hổ khu nhất chấn bá khí sinh,

yêu đái ngô câu phát hống thanh,

trượng phu chích thân thế thượng tẩu,

yếu thu phương phi mãn hậu cung.—— quan quân hầu

 

Hàn trần nguyệt ảnh tính không linh,

hương hỏa thiên niên khắc vị đình,

nhất triêu thoát đắc phiền ly khứ,

tài hiểu uyên ương mãn họa bình.—— hàn nguyệt nữ thần

 

Âm dương hỗn chuyển tinh đấu kinh,

bạch mã ngân thương ngạo tài tình,

đào thần kiếm ảnh phi hồng tụ,

thử sinh hận phụ nữ nhi danh.—— triệu phi dung

 

Đan hỏa thuần thanh luyện phương tiên,

huyết văn phi kiếm hỏa phù thiêm,

ngoại đạo lôi pháp hàng ma khổ,

bách niên hồi thủ ta ảm nhiên.—— tiêu ảm nhiên

 

Lạc thủy minh mâu kinh tử kiến,

vân vũ vu sơn luy tương vương,

đa tình tự cổ không dư hận,

điểm tích thối tố huyết văn cương.—— lạc vân

 

bất ái hồng trang ái vũ trang,

khiếp mãn kim ngân kiếm mãn sương,

thùy ngôn nữ tử phi anh vật,

dữ tử đồng bào tiếu thái thương.—— mộ dung yến

 

Tri ngộ chi ân cảm tại tâm,

cam vi khuyển mã hiệu ân cần,

hưu thích vinh nhục thử sinh tất,

nhất tử dĩ báo mạnh thường quân.—— ngô đại quản gia ngô văn huy

 

Luyện tận thuần dương dục thuần âm,

nam nhi liên hoa phi tú khâm,

tam canh lậu tận đông cung hiểu,

tha triêu đế sủng thị hà nhân?—— âm liên hoa

 

Thế sự tung hoành như kỳ bàn,

hắc bạch giác lượng tranh nhất tiên,

khẩu tuyên vô cực thân tác pháp,

thùy thiều trĩ tử định phương viên.—— phương viên

 

Hồng hoang vận chuyển thần túc trương,

thủy cung luyện đạo tuế nguyệt trường,

đầu đỉnh yên ba lăng hạo miểu,

tâm như băng phách thước hàn quang.—— hồng lăng lão tổ

 

Vụ tỏa thảo đường đạo vãn tình,

thủ bả minh đăng tụng hoàng đình,

thoát đắc danh cương dữ lợi tỏa,

tiêu diêu dã lộ lập tâm đình.—— lý nghiêm

 

Bắc yến nam phi mộ cẩm đoàn,

tuế tuế niên niên phái lưu loan,

nại hà xuân thần vô quyến luyến,

chân tâm không phó khổ củ triền.—— yến chân tông

 

Bạch liên thanh diệp bản đồng căn,

lão mẫu vô sinh liên thế nhân,

tam thiên công đức di tạo hóa,

vạn thiên đồ chúng bái chân thần.—— vô sinh lão mẫu

 

Chân không tiếp dẫn thế luân hồi,

nhân gian bách khổ tuế nguyệt thôi,

đắc ý chi thì mạc tung ý,

hỉ nhạc chuyển nhãn tiện thị bi.—— chân không đạo nhân

-------------------

DỊCH THƠ

 

Thiên địa làm lô Tạo Hóa Công, nhân thế nhất niệm sinh diệt bên trong. Khổ Hải Vô Nhai đều than thở, duy ta muốn độ làm thuyền con.—— Tạo Hóa Đạo Nhân

 

Thế nhân nhiều tiếc ta cự thiền, rửa tai chi địa nước róc rách. Hồng trần đa tình cũng nhiều khổ, quên người ở trên cười nhân gian.—— Quá

 

Đại mộng tỉnh giấc đạo chân, thần cơ vào lòng loại tiên căn. Cửu Hỏa chí tôn hóa diễm rồng, thiêu tẫn nhân gian nhi nữ tâm.—— Mộng Thần Cơ

 

Thiếu niên đắc ý Võ Thánh đồ, đầy bụng kinh luân làm giúp đỡ. Thiên lý thường tồn người muốn diệt, sinh tử ổ quay keo kiệt liếm độc.—— Vũ Ôn Hầu Hồng Huyền Cơ

 

Thánh Đế thiên uy đạo hữu bởi vì, thượng cổ hoàng triều trị thế nay. Tu được trường sinh tham gia tạo hóa, chấp chưởng càn khôn ôm dân tâm.—— Kiền Đế Dương Kiền

 

Một giấc Nam Kha tâm giống như băng, mây mắt khó phân biệt phụ bạc tên, hàn mai họa gửi Từ mẫu ý, dắt cơ thuốc đoạn tam sinh tình.—— Mộng Băng Vân

 

Băng tuyết trang thành là thân này, Tán Hoa Lâu bên trong duyệt hồng trần. Hàn mai họa tặng bạc tình bạc nghĩa tử, sách thánh hiền gửi Từ mẫu ân.—— Mộng Băng Vân

 

Lật tây làm mây che tay làm mưa, dám vì Thiên Phụ chúng sinh kiến. Ai tai hư người ít khí vận, khó cùng dòng lũ tranh cao thấp.—— Hư Dịch

 

Đại đạo bốn chín còn thiếu một, khí vương độn đi ai có hi vọng. Võ đồ từ từ nhiều ràng buộc, thế gian người nào không thể giết!—— Hư vô một

 

Đậu khấu hoa năm động Hồng Loan, Long Nữ đa tình di trâm gài tóc, Nguyệt lão không mai mối đáp sách miểu, nhưng vì quân cho nên ẩn lâm tuyền.—— Ngao Loan

 

Ngang ngược cười này kim sợi áo, uống tràn dân ca phi mã vó, hồng trần vạn trượng tơ tình hứa, xuyến mà quên lũng vớ dính bùn.—— Đại Kim Chu

 

Trong mộng không biết thân là ai, thưa thớt giang hồ cảnh xuân tươi đẹp thúc, ân nhân yêu ta phải có ngữ, Lục Liễu hồng trang đợi quân về.—— Tiểu Mục

 

Xích Hà hoành không cầu vồng xâu trời, Ngư Long cửu biến chuyển nhẹ nhàng, giang hồ nhi nữ nhiều kỳ chí, một câu phí hoài bản thân mình trọng lời hứa.—— Xích Truy Dương

 

Tụng kinh cầm giới lâu tham thiền, đạo thống hơi diệt tâm ấn truyền, lớn uy thiên long buồn minh nguyệt, phật tịch diệt sau ta Niết Bàn.—— Tinh Nhẫn hòa thượng

 

Tuyết ủng tây sơn săn hưng nồng, thiếu nữ đẹp thúc ngựa dẫn chá cung, bàng bạch hồ mất bạn đi, sinh ly tử biệt lại thong dong.—— Hồng Tuyết Kiều

 

Vương Mẫu yến vui Vũ Dao đài, hoa ảnh đối nguyệt giải khai mang, thất thủ đánh nát đèn lưu ly, một khi biếm nhập nhân gian đến.—— Dao Nguyệt Như, Dao Nguyệt Đình, Hoa Lộng Ảnh, hoa Tích Nguyệt

 

Tây lục đồng cỏ xanh lá hào Nhu Nhiên, hạt sương kết châu xuyết bích nguyên, lụa trắng che mặt nhân gian xa, trong trắng tang tia yết nữ tiên.—— Nhu Nhiên công chúa

 

Diêm Phù thế giới chuyển mênh mông, ngũ sắc nghê thường hóa kiếm cương. Lỗi lạc phong lưu khó tự thưởng, ai giải si niệm cắt nhu ruột.—— Khổng Tước Vương Hạnh Hiên

 

Một tiên màu đỏ một viên trâm, quân vào luân hồi thiếp từ ai, Mạn Đà vô tướng pháp không ta, nhìn hết tầm mắt tinh hà nước mắt đầy má.—— Thiên Xà Vương tinh mâu

 

Âm dương điên đảo để ý vượn, Ngũ Nhạc cầu tiên nhân cười điên. Chúng sinh ai giải trường sinh giấu, đem nhầm mây khói làm phúc duyên.—— Bạch Viên Vương Bạch Tử Nhạc

 

Quê cha đất tổ tố nguyên rửa cấu suối, thiện kết lưới tơ báo phúc duyên. Phật Tổ tọa tiền từng nghe đạo, Thiên Độn thất chuyển pháp vô biên.—— Kim Chu Pháp Vương Kim Cốc Thần

 

Minh nguyệt mọc lên ở phương đông liễm diễm bình, hải quốc vạn linh hướng Ngọc Kinh. Cưỡi trâu sáo thăng mây đường, tung hoành thiên địa ngự lôi đình.—— Ngân Sa Vương Thiện Ngân Sa

 

Từng trục cây rong rít gào xuyên kim, sa trường tranh phong thử lưỡi đao cần, địch nghe táng đảm hào tận thế, tổng ức năm đó đáy mắt mây.—— Hắc Lang Vương Tất Thấp Hoa

 

Tuyết Vực băng nguyên tìm đạo tung, giáp luân thế miểu hương cho. Nguyên là Thanh Khâu hoa ni cô, khóa nhập thâm cung trong tịch mịch.—— Hương Hồ Vương Nguyên Phi

 

Lượn quanh thế giới phi thiên nữ, đi vào thế gian bách hoa nước, may mắn tiên phàm thông có đường, mưa bụi nhẹ nắm Khẩn Na La.—— Hạnh Vũ Tiên

 

Đầy lâu Hồng Tụ nguyệt nhẹ lay động, mẫu đơn thược dược nhào Hồng Tiêu, vương hầu tướng lĩnh đều cặn bã, năm lăng tử đệ cạnh khom lưng.—— Tô Mộc

 

Hổ khu chấn động bá khí sinh, đai lưng Ngô Câu phát tiếng rống, trượng phu một mình trên đời đi, muốn thu mùi thơm đầy hậu cung.—— Vô Địch Hầu

 

Lạnh trần nguyệt ảnh tính linh hoạt kỳ ảo, hương hỏa ngàn năm khắc chưa ngừng, một khi thoát đến hàng rào đi, mới hiểu uyên ương đầy bình phong.—— Hàn Nguyệt nữ thần

 

Âm dương hỗn chuyển tinh đấu kinh, Bạch Mã Ngân Thương ngạo tài tình, Đào Thần Kiếm ảnh bay Hồng Tụ, đời này hận phụ nữ nhi tên.—— Triệu Phi Dung

 

Đan hỏa thuần thanh luyện phương tiên, huyết văn phi kiếm hỏa phù ký, ngoại đạo lôi pháp hàng ma khổ, trăm năm quay đầu ta ảm đạm.—— Tiêu Ảm Nhiên

 

Lạc Thủy đôi mắt sáng kinh tử xây, mây mưa Vu sơn mệt mỏi tương vương, đa tình từ xưa không dư hận, một chút tôi làm Huyết Văn Cương.—— Lạc Vân

 

Không yêu hồng trang yêu vũ trang, tráp đầy vàng bạc kiếm đầy sương, ai nói nữ tử không phải anh vật, cùng tử đồng bào cười Thái Thương.—— Mộ Dung Yến

 

Ơn tri ngộ cảm giác trong lòng, cam vì khuyển mã hiệu ân cần, vui buồn vinh nhục đời này tất, vừa chết lấy báo mạnh thường quân.—— Ngô đại quản gia Ngô Văn Huy

 

Luyện tận Thuần Dương dục thuần âm, nam nhi Lân Hoa khoác thêu chăn, ba canh để lọt tận Đông cung hiểu, hắn hướng đế sủng là người phương nào?—— Âm Liên Hoa

 

Thế sự tung hoành như bàn cờ, đen trắng đọ sức tranh một trước, miệng tuyên vô cực thân tác pháp, tóc trái đào trẻ con định phương viên.—— Phương viên

 

Hồng Hoang vận chuyển thần túc trương, thủy cung luyện đạo tuế nguyệt dài, đỉnh đầu khói sóng Lăng Hạo miểu, tâm như băng phách nhấp nháy hàn quang.—— Hồng Lăng lão tổ

 

Sương mù khóa thảo đường đạo Vãn Tình, tay đem đèn sáng tụng Hoàng Đình, thoát gọi tên cương cùng lợi khóa, tiêu dao dã lộ lập tâm đình.—— Lý Nghiêm

 

Bắc Yên bay về phía nam mộ gấm đoàn, tuế tuế niên niên bái lưu loan, làm sao Xuân thần không quyến luyến, thực tình không giao khổ dây dưa.—— Yến Chân Tông

 

Bạch liên lá xanh bản đồng căn, lão mẫu vô sinh yêu thế nhân, ba ngàn công đức di tạo hóa, ngàn vạn đồ chúng bái Chân Thần.—— Vô Sinh lão mẫu

 

Chân không tiếp dẫn thế luân hồi, nhân gian trăm khổ tuế nguyệt thúc, đắc ý thời điểm chớ cẩu thả, hỉ nhạc đảo mắt liền buồn.—— Chân Không Đạo người

 

-------------------

    Viết xuống "Kinh điển trích lời Dương Thần" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Tiểu Tử

thiên nguyên Tiểu Tử

bài viết rất hay

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok