Đại Đạo Độc Hành: Tài liệu thiết lập thế lực — Phần 3

Táng Địa | | 5949

Chỉ đạo sáng tác Tiên hiệp

    Kỳ thật ta thiết lập, chỉ là rất bình thường, mọi người cẩn thận quan sát, những cái kia lớn Thần Thư, ngũ bạch sách, thiết lập đều là nhất đẳng tốt, chỉ là bọn hắn thiết lập, giấu ở kịch bản bên trong, để ngươi chú ý không đến.
    Viết một quyển sách, ta cho rằng, vẫn là được nhiều chuẩn bị, chuẩn bị càng nhiều, tương lai càng không mệt!

 

Đại Đạo Độc Hành: Tài liệu thiết lập thế lực — Phần 3

 

Thập đại cường giả
1 – đông côn lôn - kiếm thần diệp tiếu ngư ( kiếm tâm thông tiên, thanh minh phá hư )
4 – thái bạch kiếm tông – chí tôn thần kiếm thạch trung tiên ( thái bạch nhất kiếm, thiên ngoại phi tiên )
6 – ngân hà tinh kiếm tông – ách vận thao thiên môi tiên sinh ( thiên hiềm địa khí, môi quá vô sinh )
7 – đông hải điếu ngao đảo tán tu - vạn khí triêu tông phương vấn thiên ( càn khôn đảo chuyển, khí động sơn hà )
8 – hỏa thần tông - phần thiên viêm hoàng lạc bạch tận ( ngư long mạn diệu, bích hỏa huyền viêm )
9 – vạn yêu cốc – ức vạn chi chủ bạch ức tình ( sa nghĩ mạn thiên, vô biên vô tế )
10 – hỗn nguyên tông – siêu thoát tiên tử mặc yên lam ( trảm diệt ma vương, phi thăng cửu thiên )
tuyệt họa chân tôn lạc ly ( kim đấu tàng thiên, lục tiên tuyệt diệt )/ hỏa đức chân tôn lạc ly ( quang hải vô ngân, cổ thần hạo đãng )

 

Phản hư cường giả
Tinh túc hải – hắc diệu ảnh ám lư lê vĩ ( ức vạn tinh hà, nhất chưởng chi gian )
Thiên ma tông – bách diện lang quân hoa thanh vân ( vô tương thiên ma, hóa thân thiên vạn )
Lạn đà tự – phù đồ nhân ma thạch hòa thượng ( la hán phù đồ, nam đấu phật đà )
Cửu dương giáo – cửu dương quy nhất dương nhất tử ( cửu cửu quy nhất, thiên hạ chí tôn )

 

Vạn thú hóa sinh tông hóa thần cửu thuật: cộng công nộ chàng bất chu sơn
Vạn thú hóa sinh tông thập nhị long thuật: hắc long thân
Thiên chu tông thập nhị thượng chu: tử long độc vương chu, đại địa quy chu, lôi tinh tri chu
Cửu chuyển tông cửu chuyển thập thành công: nhất chuyển kiếm thiên, nhị chuyển pháp tà, tam chuyển thể không, tứ chuyển thương khứ, ngũ chuyển thân nữu, lục chuyển toàn di, thất chuyển linh động,

 

Hỗn nguyên tông
Tam quan thí luyện: hỗn nguyên vấn tâm, hỗn độn nghiệm thể, hỗn thế tầm tông
Cửu môn thí luyện: ngự không khinh linh, ngũ hành luyện khí, hỗn nguyên chiến trận, thâm uyên lao thạch, vạn ti luyện hình, phá kiển trọng sinh, cửu cửu linh sơn, bách cường luận chiến, tinh vệ điền hải
Luyện khí lục tuyệt: hỗn nguyên chùy, tu la trảm, ngũ hành thuẫn, linh quang ti, bàn cổ phủ, phá giáp trùy
Đại kiếp: nguyên năng triều tịch, bản nguyên chân hỏa ( hóa nguyên chi nan )
Ngũ lĩnh thập nhất phong:
Tinh chân lâm
Tịnh hỏa đảo
Triết tàng nhai - vật hữu thiện vu chập tàng giả, hoặc khả dĩ ngự đại hàn, hoặc khả dĩ khứ đại cơ, hoặc khả dĩ vạn tuế bất tử.
Chính nhất phủ - thiên địa chính nhất
chuyển chu cốc - sùng thánh tâm quyết - chuyển vạn hộc chi chu giả, do nhất tầm chi mộc; phát thiên quân chi nỗ giả, do nhất thốn chi cơ.
Hư thần uyên - hư vô sở bất chí, thần vô sở bất thông, khí vô sở bất đồng, hình vô sở bất loại.
Thiên khuynh phong - bát hoang lục hợp duy ngã khuynh thiên quyết - tích vạn thế chi cơ, nhất phi trùng thiên; dĩ khuynh thiên chi lực, niễn áp chư địch.
Dao quang hải - dao thiên khung, lạc tinh hải, quang chiếu vạn lý
Thiên mục nguyên - thừa thiên chi hữu, tẩy binh mục mã
Đại đồng sơn - cầu đại đồng, tồn tiểu dị
Hình ảnh động - quỳnh quỳnh kiết lập, hình ảnh tương bạn - tương đối tương thị khán bất thanh, tương tùy tương y vĩnh bất ly!
Ninh tĩnh thiên - đạm bạc dĩ minh chí, ninh tĩnh dĩ trí viễn
Thái hòa viện - thái thượng trí hợp tâm kinh
Linh tuyệt mạc - thập phương tuyệt diệt
Tử hoàng quật - sinh tức thị tử, tử tức thị sinh, chưởng sinh khống tử, trí chi tử địa nhi hậu sinh!
Hữu nhai khư

 

Tứ đại bí truyện
Siêu pháp cửu thập cửu thuật: tụng chú thuật
Dị pháp cửu thập cửu biến: lôi ngục hộ thân thuật
Biến pháp cửu thập cửu đạo: âm dương đạo
Linh pháp cửu thập cửu niệm

 

Hỗn nguyên thất pháp
1 - Kim phù đồ - kim phù linh đồ
Chiến lược cấp: tiên thiên canh kim diệt tuyệt thứ, kim cương hỗn nguyên chùy, xuyên giáp truy hồn sát, bách trượng kim thân khai thúy bích
Thất kim
Bát ngân
Cửu lưỡng thiết
Phù đồ bảo tháp thập tam tằng:
Kim cương bất diệt chi thể:
Siêu giai - vạn thế phù đồ kim thần hi
L1 - sa - lưu kim chú thần đô: đạo huyền lẫm lẫm hiện kim lưu, kỳ phong thương thương tận hồng mông
L2 - cốt - cửu kim kiếp thanh minh: hãn chú cửu kim luyện thần đỉnh, cương phong kiếp hỏa chuyển thanh minh
L3 - nhục - kim tâm ngao khí huyết: dao trì nguyệt dạ ngưng kim lộ, thần hồn mê ly hoán vô tâm
L4 - bì - tiểu sơn điệp kim tương: tiểu sơn trọng điệp kim minh diệt, tằng vân dục nhiên mạn thiên tuyết
L5 - thuẫn - kim tinh tuyệt bất diệt: kim tinh quan tiên chân, thanh cấm hàng tiêu luân. diêu nguyên thủy ngộ sơ, ức triệu tủng quần sơn
L6 - bảo - cổ diệu minh kim chung: cổ diệu bán thăng cơ đấu ẩn, kim ô khởi diệt hải sơn đầu
L7 - bào - kim lũ ngọc lưu ly: thiên vạn tu hợp đấu tân kỳ, băng từ kim lũ thắng lưu ly
L8 - giáp - kim tê trọng sơn hà: kim tê tà chiếu, tinh di đấu chuyển hám sơn hà
L9 - tương - nam trần hóa kim tương: nam trần lạc huy quang, ngọc triện ánh kim tương
L10 - khí - kim ô dẫn quang kính: kim ô hằng thất quang diệu, nguyệt kính vĩnh vô thanh minh
L11 - môn - kim quang tỏa chân môn: tử cấm yên quang nhất vạn trọng, ngũ môn kim bích xạ tình không. càn khôn yết cổ tam thiên diện, lục hải ngao sơn thập nhị phong
L12 - bích - lạc nhật giá kim bích: thiên trượng huyền nhai tước thúy, nhất xuyên lạc nhật dung kim
L13 - cung - kim khuyết linh thánh cung: kim bích thiên môn kim khuyết đài, mục thanh trùng cảnh bí liêu dương
kim phong bất phá chi kiếm
siêu giai - trảm nguyên phá giới kim tuyệt phong
L7 - kim phong trảm kiếp vân
kim lao bất xuất chi khốn
L3 - kim hi tỏa tuyệt dương: thùy xá trần thân thạch mạn điên, phù đồ đột ngột phất tiêu triền
kim linh bất muội chi phụ

 

2 - Chúng sinh lâm - chúng sinh nguyên lâm
chiến lược cấp:
tam mộc
lục thụ
thập nhị đằng
nhất bách linh bát đạo: thiên cung đạo, địa uyên đạo, thiên long đạo, ác lang đạo, thần cung đạo, hỏa linh đạo, phong linh đạo, thủy linh đạo, cương thi đạo, cự nhân đạo, thần long đạo, tiên nhân đạo, độc phong đạo, vạn ma đạo, cổ ma đạo, vũ thần đạo, lương sơn đạo, thiên tiên đạo, quỷ minh đạo, anh hùng đạo, đấu la đạo, thiên thần đạo, thần ấn đạo, hi thanh đạo, hồng liên đạo, lăng thiên đạo, tinh hà đạo, thương linh đạo, thánh viên đạo, phi thiên đạo, dạ xoa đạo, lôi thần đạo, hải thần đạo, cung khư đạo, 21 - khí hồn đạo, 91 - sinh trúc đạo, 99 - cự quy đạo, 100 - băng ma đạo, 101 - thánh bằng đạo, 102 - chiến quỷ đạo, 103 - huyền thư đạo, 104 - vạn thú đạo, 105 - thiên địa đạo, 106 - man hoang đạo, 107 - thần ma đạo 108 - nguyên thủy đạo
( kim đan đạo, viêm ma đạo )

 

3 - Lưu ly hải - lưu ly sinh hải
Chiến lược cấp: thấu giáp lưu ly pháo
Thất tỉnh: thái âm tỉnh, vô căn tỉnh, huyền minh tỉnh, yểu minh tỉnh, thuần dương tỉnh, ngọc dịch tỉnh, thanh vân tỉnh
Bát tuyền: thần lộ tuyền, âm vụ tuyền, tinh tinh tuyền, huyễn nguyệt tuyền, tử hà tuyền, tử dương tuyền, sấu lưu tuyền, cao lãng tuyền
Thập tam nhãn: cam lộ nhãn, tịnh thủy nhãn, hà phong nhãn, cửu lương nhãn, minh quang nhãn, quan huyền nhãn, tinh ngọc nhãn, huyền vũ nhãn, phi tinh nhãn, vạn tinh nhãn, thôn chu nhãn, vân đào nhãn, minh diệt nhãn
Thập tam dương lưu khoát hải pháp & hà câu hồ cừ súc thủy quyết
tạo hóa tam pháp: càn khôn sinh hải ngạn, triều khởi triều lạc thùy nhân thính; ngưng thủy hóa long thần, chưởng ba khống lãng triều vô thanh; thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân tĩnh
Thất thập cửu sát: 1 - cộng công bất chu sát, 2 - côn bằng triển sí sát, 3 - cuồng long nộ hải sát, 4 - hải hổ oanh oanh oanh sát, 5 - ngư long ngự không sát, 6 - thương long thái huyền sát, 7 - kim long lục thần sát, 8 - bạch long trùng tiêu sát, 9 - thanh long vô thường sát, 10 - tử long kim cương sát, 11 - thái huyền tẩy tàng sát, 12 - hoàng cực tinh vũ sát, 13 - nhược thủy thái uyên sát, 14 - diệu hóa trục lãng sát, 15 - thanh phù càn khôn sát, 16 - nhai tí cáo tử sát, 17 - cự kình bá đạo sát, 18 - thiên sa tuyệt hồn sát, 19 - hải tặc huyễn sắc sát, 20 - hải tinh hấp bàn sát, 21 - thủy mẫu linh bạo sát, 22 - vương tặc quần tiên sát, 23 - thương hải minh nguyệt sát, 24 - tinh chiêm huyền thủy sát, 25 - hải man cức bạo sát, 26 - cự chương vạn xúc sát, 27 - thượng thiện nhược thủy sát, 28 - hải tham huyết chú sát, 29 - hải khiếu vô lượng sát, 30 - ám lưu vô hình sát, 31 - hải tuyền qua lưu sát, 32 - cuồng lãng triều tịch sát, 33 - kiếm ngư quần tiềm sát, 34 - ngư cốt kinh cức sát, 35 - ba lan âm dương sát, 36 - liên y thanh bình sát, 37 - hồng đào liệt vũ sát, 38 - hạo ba tru ma sát, 39 - bạo vũ oanh thiên sát, 40 - độc 鮋 vô sinh sát, 41 - thạch ngư kinh thiên kích, 42 - xích 鱬 ký cổ sát, 43 - lý ngư hóa long sát, 44 - hải vận thiên âm sát, 45 - hải thận huyễn diệt sát, 46 - thanh ngư du lân sát, 47 - lỏa ngư khống thần sát, 48 - nhiễm di sát mộng sát, 49 - giao nhân vũ mị sát, 50 - bạch trạch tế phiên sát, 51 - hải mã ma oán sát, 52 - nhân uân nhất khí sát, 53 - quý thủy ma lôi sát, 54 - bắc cực hàn lôi sát, 55 - hải thảo quy tàng sát, 56 - san hô ma băng sát, 57 - hải tiều phá lãng sát, 58 - chân thủy vạn quân sát, 59 - long uyên cửu diệu sát, 60 - long thương sinh tử sát, 61 - phi ngư thanh hư sát, 62 - nạp hải quy nguyên sát, 63 - hàn huyền băng ngục sát, 64 - hải xà hắc ma sát, 65 - cự quy băng liệt sát, 66 - mị ảnh kích lưu sát, 67 - hải bạng ký mệnh sát, 68 - thệ thủy tu di sát, 69 - huyết hải ma ô sát, 70 - thiên giao bích lạc sát, 71 - bảo thuyền đạo hải sát, 72 - long vương trấn hải sát, 73 - toàn quy nguyên từ sát, 74 - khóa hải kình sơn sát, 75 - kỳ lân thái a sát, 76 - phù du lưu kim sát, 77 - kim ngao nhiên tủy sát, 78 - điệp long hải bạo sát, 79 - hồng hoang thôn thiên sát
ngũ hồ: cửu chân phiêu miểu, hoàng bồng yên ba, động đình tráng khoát, hồng trạch ba lan, phan dương tú kỳ
tứ hải: đông hải hạo đãng, nam hải hung dũng, tây hải hạo hãn, bắc hải huyền minh
tam đại siêu giai
1 - ngũ hồ tứ hải linh đinh dương: tân khổ tao phùng khởi nhất kinh, cán qua liêu lạc tứ chu tinh. sơn hà phá toái phong phiêu nhứ, thân thế phù trầm vũ đả bình. hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. nhân sinh tự cổ thùy ngũ tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
2 - ngũ hồ tứ hải thái bình dương
3 - ngũ hồ tứ hải bắc băng dương: tàng cốc hàn băng do bắc lục, huyền minh tẩy quang vạn lý phong

 

4 - Vạn ngục viêm - vạn ngục thần viêm
Chiến lược cấp: tiêu thổ vạn lý bạo, cửu thiên lạc viêm diệt, lưu tinh diệt tuyệt oanh, hỏa thần hàng lâm phá
Phiến phong điểm hỏa thập thất động: chân dương động
Tam thập lục ngục: 1 - sang thế linh ngục hỏa, 2 - thánh thế chân ngục hỏa, 3 - diệt thế tịnh ngục chích, 4 - thánh quang minh ngục hỏa, 5 - ám diệt ma ngục viêm, 6 - thiên lôi cức ngục 煷, 7 - liệt phong nộ ngục phần, 8 - thái ất thanh ngục chử, 9 - u minh độc ngục huyên, 10 - thiên cương cửu dương 燨, 11 - tử lôi cực đạo pháo, 12 - hỏa tinh thú ngục tiếp, 13 - dung viêm liệt ngục diễm, 14 - thái thượng kim chân hoàng, 15 - thiền ba la tịnh thế luyện, 16 - trí hỏa hoạt ngục nhiên, 17 - thái vi kim hổ 焇, 18 - bắc phong quỷ huỳnh 烢, 19 - nguyên chu thái bạch hạn, 20 - nguyên hoàng thái hư đả, 21 - thanh đế bích hà 焸, 22 - bạch đế kim thành diệu, 23 - xích đế nguyên linh diệt, 24 - hắc đế huyền nguyên bạo, 25 - hoàng đế cửu dương viêm, 26 - huyền tẫn hư cực dung, 27 - bắc minh hạo miểu diễm, 28 - nam đấu hỗn động 煴, 29 - thanh vi thái tố tức, 30 - thượng thanh lục chân hoàn, 31 - ngọc thanh ti mệnh 烸, 32 - hoàng đình âm dương chúc , 33 - thái cực đô lôi sí, 34 - ngọc thần luyện độ 熴, 35 - tử cực huyền xu 熦, 36 - hồng mông quy nguyên lô
Bát đại siêu giai
1 - diệu minh diễm hoằng mạt bạch trú (12): lưỡng diệu giao quang xán nhật minh, diễm hoằng thanh hỏa mạt bạch trú
2 - bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa (16): bất nhiễm ngũ trần ly lục trọc, thanh tịnh vô trần diệc vô sinh
3 - hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên (21): cửu thiên ngạo trần khởi, phần tận vô tận sinh
4 - phù tang viêm cực dưỡng kim ô (24): chúc long thổ diễm phù tang tân, kim ô trác hỏa phần không mân
5 - thiên viêm hạo đãng bạch dương diệt (27): thiên viêm hạo đãng bạch dương diệt, phần thiên diệt đê luyện thương khung
6 - đại nhật quang minh vô lượng hỏa
7 - tá hỏa thiêu thiên xích bích phần
8 - vạn viêm ức hỏa quy tử cực (36): bính hỏa lưu kim thiên địa lô, vạn viêm ức hỏa quy tử cực
chúc long hàm hỏa phi thiên địa, bình lục vô phong hải ba phí. đồng vân điệp điệp tủng kỳ phong, diễm diễm lưu quang nhiệt ngưng thúy

 

5 - Thông thiên phong - thông thiên chân phong
Chiến lược cấp: bạo liệt thông thiên oanh
Cửu thạch: tử bàn thạch, hạo nhiên thạch, cửu nguyên thạch, thái thượng thạch, hoàng đạo thạch, xích thành thạch, tâm ấn thạch, bắc cực thạch, quy nhất thạch
Lục thổ: thái hư thổ, tức nhưỡng thổ, nguyên thủy thổ, hậu uyên thổ, thanh nhai thổ, huyền vũ thổ
Thập tam sa: phù ngọc sa, hạo huyền sa, bạch khuê sa, tử dương sa, trần ai sa, thai tức sa, minh linh sa, tâm chiếu sa, động thiên sa, đan nguyên sa, hạo hoa sa, hoàng đình sa, kim tinh sa
khanh câu động uyên tập thổ pháp & cốc lĩnh phong nhai tụ sơn đạo
ngũ nhạc: đông nhạc thái sơn hùng, nam nhạc hành sơn tú, tây nhạc hoa sơn hiểm, bắc nhạc hằng sơn kỳ, trung nhạc tung sơn tuấn
tam sơn: bồng lai tiên, phương trượng ngạo, đông doanh linh
siêu giai:
tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên:
đệ nhất thiên - tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên: đào quyển hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn
đệ nhị thiên - đại hữu không minh ủy vũ thiên: ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh
đệ tam thiên - tam nguyên cực chân tây huyền thiên: thiên nguyên trọng điệp, khí tượng tham soa, sơn động sùng u, phong yên tấn viễn
đệ tứ thiên - chu minh huy chân la phù thiên: la sơn vân nhận vân trung xuất, phù đảo nhất phong thiên ngoại lai
đệ ngũ thiên - vưu thần u hư quát thương thiên: thiên hiểm tây quan chướng, phong loan khí tượng hùng
đệ lục thiên - thượng thanh ngọc bình xích thành thiên: bất dữ chúng sơn đồng nhất sắc, cảm vu bình địa bạt thiên nhận
đệ thất thiên – tiên đô hư lăng động linh thiên: ngân bình triển tận diêu thiên thúy, tây tắc sơn tiền bạch lộ phi
đệ bát thiên - đan sơn xích thủy tứ minh thiên: ngọc long hống sơn sơn vi khai, huyền đào bính xuất phiên thôi ngôi. hồi phong tiện khả tác phi vũ, cộng thính vạn hác minh xuân lôi
đệ cửu thiên - cửu nghi triêu chân thái hư thiên: cửu nghi sơn thượng bạch vân phi, đế tử thừa phong hạ thúy vi
đệ thập thiên - thái nhạc càn khôn mộng hương thiên: mộng lý y hi từ mẫu lệ, thử tâm an xử thị ngô hương
siêu siêu giai:
sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên: tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên

 

6 - Thực - tử tinh hà ( thái cực đạo / hỗn độn ma )
tử tinh hà thất quang

 

6 - Hư - nhất nguyên mộng
mộng hồi thê đoạn nguyệt lung minh
nhất nguyên mộng lục biến

 

7 - Hỗn nguyên khí -
Hỗn nguyên tông đạo ma đại trận ( ngũ hành tương sinh đạo chân dương & ngũ hành tương khắc ma huyền âm ):
Đạo chân dương thập thất đạo tôn: 1 - thái cực càn khôn chí thánh đạo tôn, 3 - xích đế trọng lê hỏa thần chúc dung đạo tôn, 9 - địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn, 11 - thái nhất phù lê nguyên dương đạo tôn, 13 - truy phong trục nhật khoa phụ đạo tôn, thương, thanh,
Ma huyền âm thập bát ma thần: 1 - hỗn độn phá nguyên vạn diệt thánh tổ ma, 3 - ám minh quỷ u thập phương huyền chu ma, 4 - quân đồ lợi minh vương, 5 - thái sơ ma yên thiên xà vương, 6 - chưởng lôi ngự điện đại uy thiên đức lôi nguyên ma, 7 - tam đầu lục tí đấu thánh thiên ma, 16 - thánh mẫu thiên tôn khổng tước minh vương
Hận thiên vô bả hận địa vô hoàn đại lực thần
Hỗn độn ma chi nguyên linh tịch diệt oanh

=================


— Thiên hành kiện tông trấn phái thất pháp: đại minh quang (6),
— Đại la kim tiên tông kim tiên bát tuyệt: phạm hải thái hư huyễn, cực đạo phá diệt quyền, nhất khí quán thiên địa,
— Tiên tần cửu thập cửu bí pháp: 29 - cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, 31- thánh vô tương vĩnh hằng chân đạo ( đại vô tương chân đạo ), 51- tuyệt vô tương cực đạo chân ý ( trung vô tương chân ý ), 62 - nhất khấp thiên sơn huyết nhiễm hồng, 76 - vạn hồn thiên phách huyết khô lâu, 78 - điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ, 82 - nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, 94- chân vô tương chí thượng chân giải ( tiểu vô tương chân giải ), xuân phong hóa vũ quyết, tứ cửu độn pháp, cửu ca vân trung độn, chung cực vô lượng quyết, nộ hỏa thiêu tận cửu trọng thiên, thất tinh ngũ phù chân ngôn thuật
— Thiên hạ thập đại danh tửu: thái bạch kiếm tông chi thanh liên tiên tửu, bất ngôn tông chi thần tiên túy, lạn đà tự chi bái phật tửu, hạo nhiên chính khí tông chi bích huyết đan thanh, đan tông chi nguyên hoàng thái âm tửu
— Thái bạch tông thập nhị tối cường tiên tửu: túy long tửu,
— La phù kiếm phái thập tam kiếm đạo: băng sương thanh lãnh khê kiều trắc, kiếm khí tung hoành tam vạn lý nhất kiếm quang hàn thập cửu châu
— Thiên hạ thập đại ngạt độc pháp bảo: lục lục chân nguyên hồ lô
— Động thiên pháp bảo thất thập nhị bàn biến hóa: 1 - bàn cổ thế giới, 2 - thái hư thiên địa, 3 - tử phủ thế giới, 5 - luyện yêu hồ, 6 - chỉ tiêm phật quốc, 54 - thái sơ động thiên, 72 - nguyên không giản, tụ lý càn khôn, tiểu thứ nguyên tự tại thiên địa, lưu quang phúc địa, hằng sa thế giới, mạn đồ la, cửu uyên ma phủ, mộc thương khung, kim tinh cấm địa, hư không thế giới, lang phường thiên địa, phù không chân ảnh, đại diễn thế giới, trấn yêu tháp, hư tượng không gian, linh hồn ấn ký, thứ nguyên đầu ảnh, phi không thần địa, hỏa tinh dung lô, hóa ngoại phương thốn, càn khôn ngọc thư, nguyên không giản, nguyên khí thiên đảo, thiên ngoại tiên sơn, thiên nhất cung khuyết, hải nhãn động phủ, thiên địa bạch ngọc lâu, thiên phủ thần địa
— Thiên nhai hải các nhị thập thất kiếm ý: thái chân vụ ( hóa ly kiếm vụ ) huyễn phong ( vi phong độ trúc nhập khinh y ) hoa tuyết ( hàn không yên tuyết quyển cuồng triều ) nguyệt ( hải thượng sinh minh nguyệt )
— Không ma tông ngũ điều đại đạo: chỉ xích thiên nhai, thiên địa viễn, hữu gian vô gian liệt không phá
— Hư vô phiếu miểu tông
phiếu miểu cửu đại thức: thanh minh đao hải ( chân không trảm + nguyệt hoa thiết ),
hư vô tam đạo: thủ chi đạo ( thanh minh khí bích + chân không tuyền qua )
— Thất sát tông
thập thất tuyệt sát pháp: tà linh tịch tĩnh vạn cổ diệt, hàn quang chí cực diệt tuyệt băng, phân sơn đoạn thủy tuyệt mệnh trảm

 

— Thần uy tông
tam đại trấn phái bảo điển: tạo thiên sách
tứ điều đại đạo: thanh lục tử chương
lục thập tứ bí pháp: hiểu dương thiên quan quyết; tịch dương địa miện quyết; thập phương tuyệt diệt chân thần pháp; đoạt tình tâm quyết; giải ly thần công; thiên lý nhãn thuận phong nhĩ; vạn thiên không hải hóa phàm trần; ma ha diệu dụng, nhân gian xử xử hiển thần thông; diệt linh thần quang

 

— Ngũ độc giáo
tam đại thánh hạt: nguyên ma hạt
thất đại thánh xà: độc long mãng, hoàn vĩ xà
ngũ đại thánh oa: thôn nhật mô, hủ phong thiềm, vạn hủ thiềm
lục đại thánh ngô: vạn nhận ngô
cửu đại thánh chu: địa hồn chu
— Trọng huyền tông bát đại chi mạch: thiên thành, thủy lưu, liệt chùy, chân luyện
— Trùng tiêu kiếm tông tuyệt sát thất kiếm: trùng tiêu kiếm tước
— Âm dương giáo cửu thập cửu đại pháp: tử dương xích âm chí ái tuyệt thương khung, tử dương xích âm sinh tử diệt tuyệt lôi cức châm, tử dương xích âm sinh tử lưỡng giới độn, điên đảo âm dương vô hình kiếm
— Thiên hạ ngũ thôn: thực thần, thực ma, thôn thiên thú, thao thiết
— Tốn phong chấn lôi tông tốn phong chấn lôi cửu biến quyết: đệ thất biến - dẫn phong lôi đãng thương khung hải
— Thiên ma tông
Nhị thánh
Bát thị: vũ thị tô thải chân
Đại thiên ma
Nhị hậu
Tam tuyệt
Tứ sát
Bát hoang
Cửu tôn
Thập cửu thần ma

— Thần độn tông tam thập nhị thần độn thuật: vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, bạch câu quá khích phong điên bộ,
— bắc minh tông bắc minh đại pháp thập nhị cung: côn bằng, sư đà, thao thế, cửu âm, ngục khuyển

— ngũ hành tông: quý thủy tam biến thủy quyết, tiên thiên canh kim nhất khí trảm, thanh mộc thái ất thần công, hậu thổ trọng uyên thuật, đại uy thiên long hỏa
— xuất khiếu tông thập tam pháp môn: 1 - đại bi long tượng, 2 - tuyệt khiếu minh khai phân nhật nguyệt
— thái thượng cảm ứng tông: nhĩ chi quan thiên vấn địa cảm ứng thông huyền, tị chi khinh khứu tị lão quân vấn đan, khẩu chi, nhãn chi, tâm chi
— thiên ma tông: thiên ma xuy, âm băng tuyệt diệt; thiên ma nhãn, chú tử ma nhãn; thiên ma phát, xá thân thế tử; thiên ma kiếm, tích huyết sát nhân;
— thiên ma cửu thập cửu ngoại đạo: xích hỏa chiến khôi, thôn nguyên ngô công, trọng diễn thiên ngưu, ma nhận đường lang, đại ma long tượng, kim tinh ma hoàng, ô vân ma thiên hống, đao lân thủy hổ ngư, tam mục kim hoàn mãng, lôi giác thôn vân thú, song đầu hỏa ma hạt
— phi thăng cửu đại linh tương: thiên quang tiếp dẫn, thất thải hộ thể, tiên âm thanh minh, thiên nữ tán hoa

— càn khôn ma giáo trấn phái thất đại pháp bảo: chúc dung đạo hải hồng liên châu, càn khôn chí tôn thiên quân thập phương côn, càn khôn sơn hà giới, khảm ly thương hải càn khôn bình
— tiên tần tam thập lục hỗn độn chiến ma tối cường chiến dong: giáp nhất chi nguyên thủy tịch diệt, giáp thập tam chi phá quân thiên khôi, giáp thập thất chi tham lang độc tôn
— mị ma tông tam thập lục bảo: na già đà la bạch ngọc bình

 

— lạc ly thần uy:
đệ nhất thần uy - thần chi nhãn ( thủy mục niên hoa quang âm nhãn )
đệ nhị thần uy - thần chi quang ( kim đan nhị trọng thiên chi vạn thế phù đồ kim thần hi )
đệ tam thần uy - thần chi ảnh ( kim đan tam trọng thiên chi quỳnh quỳnh kiết lập, hình ảnh tương bạn )
đệ tứ thần uy - thần chi thánh ( kim đan tứ trọng thiên chi sùng thánh tâm quyết )
đệ ngũ thần uy - thần chi thủ ( kim đan ngũ trọng thiên chi nhất chưởng càn khôn ): chưởng, trảo, chỉ, quyền, thiết, đạn, phiến
đệ lục thần uy - thần chi túc ( kim đan lục trọng thiên chi tùy tâm sở dục thần túc độn ): phích lịch chấn quang độn pháp, vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, bạch câu quá khích phong điên bộ, phù quang lược ảnh, cước đạp bát hoang vạn lý bình vân, thệ giả như tư phu trú dạ bất phân
thần túc đạp: thủy vân hà xử mịch hành tung, đạp phá thiên đài nhạn đãng phong
thần túc tùy: diễm diễm tùy ba thiên vạn lý, hà xử xuân giang vô nguyệt minh
thần túc thích:
thần túc trùng: giá trường xa, đạp phá hạ lan sơn khuyết
thần túc thiểm: động dụng bất ly quang ảnh thiểm, trừng huy trạm trạm dạ đường hàn
đệ thất thần uy - thần chi huyết / thần chi hải ( kim đan thất trọng thiên chi ngũ hồ tứ hải linh đinh dương )
đệ bát thần uy - thần chi sinh ( kim đan bát trọng thiên chi nguyên châu tông bí pháp ): lục nhất linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu + tam sinh thạch / hỏa phượng hoàng chuyển sinh linh noãn: dục hỏa trọng sinh, hóa tác phi hôi hồn bất phạ. phượng hoàng niết bàn, tòng kim chí thử quy nhân gian.
đệ cửu thần uy - thần chi cốt / thần chi nhạc ( kim đan cửu trọng thiên chi sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên )
đệ thập thần uy - thần chi niệm / thần chi diệt ( kim đan đại viên mãn chi đại thần diệt thuật + lôi tinh tri chu thần niệm ): như ba nhi quá, như thúc khả tập, tụ chi khả quan vi trần, phóng chi khả di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không việt giới, tinh thần vô ngân, vạn vực duy ngã, thượng hạ tả hữu, cổ kim vũ trụ, vô sở bất dung, vô sở bất thấu
đệ thập nhất thần uy - thần chi bì ( tam luân thất mạch thất bảo tề + thánh bì nguyên anh nội giáp )
đệ thập nhị thần uy - thần chi phủ ( diệt thế bàn cổ phủ )
đệ thập tam thần uy - đạo đức ( thưởng thiện phạt ác thần thông + vĩnh hằng dạ )
đệ thập tứ thần uy – thần chi nhĩ ( tiên nhĩ thần âm )
đệ thập ngũ thần uy – thần chi tị ( nhất hấp tiêu hồn )
— Phạm vô kiếp tam đại thần uy chi chung cực tam sát:
sơn hải kinh
đạo pháp tự nhiên, thiên địa tuyệt diệt: thiên đạo xâm tập, dao tinh quang, lạc loan nguyệt, trụy đại nhật, phá thiên khung, tuyệt trần thế, ám tịch diệt
đạo chủ thần kiếm: thiên hữu cửu trọng, tiên đạo chi chủ! chưởng sinh chú tử, tứ nhĩ quy trần

 

— Tiên cốt: truy phong chưởng lôi ( tả thối cốt ), khoa phụ truy nhật ( hữu thối cốt ), vô song kiếm cốt ( hữu tí cốt ), vạn pháp hằng thông ( tả tí cốt ), hằng cổ long tích ( tích chuy cốt ), vô cực thiên lặc ( lặc cốt )
 

— Cửu giai: tây chiếu thái bạch hiểu nhật hồng ( la phù kiếm phái ngũ đại thần kiếm chi nhất ), độ ách hồng liên nghiệp hỏa kiếm ( thiên nhai hải các chí tôn thần kiếm ), cửu thiên nguyên dương xích ( hỗn nguyên tông thất bảo chi nhất ), bì na la thiên ma xích huyết thần diễm kích ( bà sa thế giới ), cửu thiên ma triện điên đảo càn khôn đàn ( bà sa thế giới ), lưu xuyên tuyệt dật thương nhiên nhận ( thái hư tông trấn phái chí bảo ), càn khôn chí tôn thiên quân thập phương côn ( càn khôn ma giáo trấn phái thất đại pháp bảo chi nhất ), hóa huyết ma đao ( bà sa thế giới ), huyễn ma tâm linh ( huyễn ma tông trấn phái chí bảo ), đại ngũ hành huyễn quang diệt tuyệt kiếm ( kiếm thần bội kiếm ), vấn thương hải nhất phàm lãng tịnh ( kiếm thần bội kiếm ), lãnh sương lưu ngọc minh nguyệt đãng ( kiếm thần bội kiếm ), phượng địch long cổ ngũ sắc diễm ( kiếm thần bội kiếm ), phi tuyết lưu hoa trảm thiên kiếm ( kiếm thần bội kiếm ), già diệp thanh tịnh a nan minh tính kiếm ( bà sa thế giới ), nam diêm phù đề chúng sinh kiếm ( bà sa thế giới ), càn khôn sơn hà giới ( càn khôn ma giáo trấn phái thất đại pháp bảo chi nhất ), a nhục đa la tu đà hoàn quả phật tâm đăng ( bà sa thế giới ), tiên đô thái ất chân linh kiếm ( hỗn nguyên tông thất bảo chi nhất ), khảm ly thương hải càn khôn bình ( càn khôn ma giáo trấn phái thất đại pháp bảo chi nhất ), chúc dung đạo hải hồng liên châu ( càn khôn ma giáo trấn phái thất đại pháp bảo chi nhất, hiện vi bát giai ), băng tàm tuyết ti vô vọng tinh tâm bào ( bà sa thế giới ), khảm thủy lục nhâm thần quang kiếm ( đoạt hồn tử di vật ), bạch hổ tinh quân sát sinh bi ( tây côn lôn ), quý thủy hàn bích tê chiếu châu ( thái dương thần cung ), lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ ( thiên quật địa diếu ), tử viêm cửu tiêu thiên cương trụ ( thiên quật địa diếu ), tử kim tinh đả thần kim chuyên ( thiên quật địa diếu ), bích huyết băng đả thần kim chuyên ( thiên quật địa diếu ), xích cương lôi đả thần kim chuyên ( thiên quật địa diếu ), nhân sinh kỷ ngộ hoàng sơn tuyết ( tuyệt ma tông ), bất tử càn khôn bái nguyệt quan ( bất tử tông ), ngũ hành thần thạch ( ngũ hành tông ), hoắc như nghệ xạ cửu nhật lạc ( đại diễn tung hoành kiếm phái ), khai thiên thuần dương bi ( cửu dương giáo ), thái ất như ý áp thiên kỳ ( cửu dương giáo ), cửu thiên đô la ma hỏa kim tràng ( thiên ma tông )
 

— Thập giai tiên bảo:
thần tiêu thái ất kiếm
thái dương thần phong
hỗn nguyên kim đấu: nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận càn khôn tịnh tứ hải
hỗn nguyên kim đăng
tru tiên tứ kiếm: tru tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm: phi đồng phi thiết diệc phi cương, tằng tại tu nhị sơn hạ tàng; bất dụng âm dương điên đảo luyện, khởi vô thủy hỏa thối phong mang? tru tiên lợi hại lục tiên vong, hãm tiên đáo xử khởi hồng quang; tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm thường.

 

— Tiên thiên linh bảo: lục nhất linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu, khúc kính thông u thạch, huyền hỏa hoàn vũ thanh đan thạch, tiên thiên hồng mông linh thụ chi, động chân thủy nguyên diệu linh băng, cán thiên diệu linh thất thần huyền tinh châm, thái nhất chí tôn tử kim cương, cửu chuyển độ không bất chu sơn ấn, hồng hoang hỏa tinh, tiên thiên tuyệt hỏa, vĩnh hằng dạ, hồng mông thiên hòe linh thụ chi, tử khô lâu, nguyên thủy thủy tinh, dung nham tâm hạch
 

— Kim lục tam thập lục hiệt: thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật; phân hồn dưỡng linh tụ chúng sinh; phần tâm luyện can hóa ngũ tạng, đắc đáo thiên địa thi giải tiên; duy ngã độc tôn hỗn nguyên pháp;
 

— Ngân triện tam bách lục thập ngũ hiệt: sinh tử khô vinh kiếp, thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh, thái sơ động thiên linh kiến thuật
 

— Quang minh thần: thiên địa huyền diệu vô tận tàng, tinh thần dẫn độ nhất điểm quang. nhất quang thôn tận thiên sơn bích, vô cấu thần khu bất nhiễm trần
 

— Thiên kiếp
Hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi: đệ nhất lôi - khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi, đệ nhị lôi - ly hỏa phần hồn hỗn độn lôi, đệ tứ lôi - huyền thủy thanh dương hỗn độn lôi, đệ ngũ lôi - canh kim thiên từ hỗn độn lôi, đệ lục lôi - vạn quang thiên sắc thần hà lôi
Cán thiên âm dương cửu quang thiên kiếp lôi: dần dương thanh âm lưu quang lôi (1001), hậu thổ thái âm tử quang lôi (333), dương triệt thanh minh thiên quang lôi (108), lưu vân âm dương phi quang lôi (99), băng diễm ngưng âm tam quang lôi (49), tử dương hoành độ thiên quang lôi (18), diệt tuyệt thất sát âm quang lôi (9), diệu nhật tuyệt dương ma quang lôi (7), âm dương diệt thần chân quang lôi (1)
tử hỏa viêm tiếp thiên kiếp lôi: liệt hỏa phần nghiệp thiên kiếp lôi, âm hỏa diệt hồn thiên kiếp lôi, dương hỏa vô ngân thiên kiếp lôi, ma hỏa phần thần thiên kiếp lôi, linh hỏa đãng hư thiên kiếp lôi, thiên viêm địa tiếp thiên kiếp lôi
Thái ất tân kim thiên kiếp lôi: tân kim tuyệt kiếm thiên kiếp lôi, tân kim tuyệt phủ thiên kiếp lôi, tân kim hư đỉnh thiên kiếp lôi, tân kim liệt chùy thiên kiếp lôi, tân kim thấu thứ thiên kiếp lôi, thái ất tân kim thiên kiếp lôi
Hỗn độn nguyên khí cửu kiếp lôi:
Càn khôn đạo diệt huyền ma lôi
Thiên đô huyền thủy nhất khí diệt độ lôi, tử khí ất mộc chấn tuyệt lôi, tử vận phá thần thiên chùy lôi, dần thủy thất sát thiên âm lôi
Thái huyền kim tinh thiên hỏa lôi, thiên mậu liệt viêm chuyển kiếp lôi, thanh mộc lân quang mê sâm lôi, cửu hoàn giáp dần túc thổ lôi, lục canh lục tân kim kiên lôi, tiên thiên nhất khí hóa thần lôi
Quý thủy nguyên tinh diệt thế lôi

 

Côn Lôn tiên thai
13- Ô trạch chân quân ( bản mệnh tiên thuật chi chưởng thiên khống địa ): nhất thủ thấu pháp, nhị thủ toái giáp, tam thủ phá hùng, tứ thủ phân không, ngũ thủ đãng hải, lục thủ trọng nhạc, thất thủ phá sinh, bát thủ diệt tuyệt

------------------------

Viết xuống "Đại Đạo Độc Hành: Tài liệu thiết lập thế lực — Phần 3" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok