Tử Linh
cổ thánh

CHÍ TÔN ĐẠO TRÀNG

Đánh dấu 35 ngày

Đóng góp 158 bài


""

Vạn Cổ Thần Đế: Thanh Lộc Thần Vương

Thanh Lộc Thần Vương, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Mộ Dung Diệp Phong

Mộ Dung Diệp Phong, nam, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Thiên Mệnh Đại Đế

Thiên Mệnh Đại Đế, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Lăng Tu

Lăng Tu, nam, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Trấn Nguyên

Trấn Nguyên, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Thiên Mỗ

Thiên Mỗ, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Không Ấn Tuyết

Không Ấn Tuyết, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Diệp Hồng Lệ

Diệp Hồng Lệ, nữ, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Diêm Hoàng Đồ

Diêm Hoàng Đồ, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Vô Cương

Vô Cương, là nhân vật trong 《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Nguyên Thiên Mạch

Nguyên Thiên Mạch, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Phong Hậu

Phong Hậu, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Khâu Di Trì

Khâu Di Trì, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Ngưng Tiêu

Huyết Ngưng Tiêu, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Diêm Dục

Diêm Dục, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế》


Vạn Cổ Thần Đế: Đào Hoa

Đào Hoa, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Tiếp Thiên Thần Mộc

Tiếp Thiên Thần Mộc, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Khuyết

Khuyết, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Hải Đường Linh Tổ

Hải Đường Linh Tổ, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Bất Tử Chiến Thần

Bất Tử Chiến Thần, nam, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Thu Vũ

Thu Vũ, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Đồ

Huyết Đồ, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Vu Mã Cửu Hành

Vu Mã Cửu Hành, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Bạch Lê Công Chúa

Bạch Lê Công Chúa, nữ, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Thái Nhất Tổ Sư

Thái Nhất Tổ Sư, nam, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Yến Ly Nhân

Yến Ly Nhân, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Ma

Huyết Ma ( Blood Devi ), là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Ân Nguyên Thần

Ân Nguyên Thần, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: A Phật Di Lặc

A Phật Di Lặc, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Thiên Âm

Thiên Âm, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Thiên Ma

Thiên Ma, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Nữ Oa

Nữ Oa, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Quỷ Chủ

Quỷ Chủ, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Nghê Tuyên Thị

Nghê Tuyên Thị, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Tu Thần Thiên Thần

Tu Thần Thiên Thần, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Hạng Sở Nam

Hạng Sở Nam, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Phong Nham

Phong Nham, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Xi Hình Thiên

Xi Hình Thiên, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế : Hoang Thiên Đại Thần

Hoang Thiên Đại Thần, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Linh Tiên

Huyết Linh Tiên, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế》


Vạn Cổ Thần Đế: Vẫn Thần đảo chủ

Vẫn Thần đảo chủ, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Vạn Cổ Thần Đế: Tuyết Hồng Trần

Tuyết Hồng Trần, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế》


Vạn Cổ Thần Đế: Hạ Tiểu Thiên

Hạ Tiểu Thiên, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Bất Tử Bất Diệt: Liễu Như Yên

Liễu Như Yên, là nhân vật trong tác phẩm 《 Bất Tử Bất Diệt 》


Thần Mộ: Phương Đông Trường Minh

Phương Đông Trường Minh, là nhân vật trong tiểu thuyết《 Thần Mộ 》


Thần Mộ: Lộ Ti

Lộ Ti, là nhân vật trong tác phẩm《 Thần Mộ 》, cùng Thần Nam phát sinh quan hệ cái thứ nhất nữ nhân, nhưng lúc đó Lộ Ti đã đều không phải là hoàn bích chi thân.


Thần Mộ: Tư Đồ Minh Nguyệt

Tư Đồ Minh Nguyệt, là nhân vật trong tác phẩm《  Bất Tử Bất Diệt 》, 《Thần Mộ 》


Thần Mộ: Độc Cô Tiểu Huyên

Độc Cô Tiểu Huyên, là nhân vật trong tác phẩm《 Thần Mộ 》


Thần Mộ: Nam Cung Tiên Nhi

Nam Cung Tiên Nhi, là nhân vật trong tác phẩm《 Bất Tử Bất Diệt 》 ,《 Thần Mộ 》


Thần Mộ: Phương Đông Phượng Hoàng

Phương Đông Phượng Hoàng, là nhân vật trong tác phẩm Thần Mộ


Thần Mộ: Hắc Khởi

Hắc Khởi, là nhân vật trong tác phẩm《 Thần Mộ 》 , Thái Cổ Thất Quân Vương chi nhất. Hắc Khởi cả đời nhấp nhô, tính cách cực đoan tàn nhẫn tàn nhẫn


Thần Mộ: Tà Tổ

Tà Tổ, nam, là nhân vật trong tác phẩm《 Thần Mộ 》, cũng là quyển sách trung nhất rối rắm bi kịch nước tương. Thần gia phản đồ, thái cổ sáu tà đạo Tà Tổ. Đã ngã


Thần Mộ: Khôn Đức

Khôn Đức, là nhân vật trong tác phẩm《 Thần Mộ 》


Thần Mộ: Đỗ Hạo

Đỗ Hạo, là nhân vật trong tác phẩm《 Thần Mộ 》


Thần Mộ: Lý Như Lan

Lý Như Lan, là nhân vật trong tác phẩm《 Thần Mộ 》


Thần Mộ: Sở Nguyệt

Sở Nguyệt, là nhân vật trong tác phẩm《 Thần Mộ 》


Võ Thần Chúa Tể: Lưu Linh Vân

Lưu Linh Vân, là nhân vật trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể: Lệ Vãn Tuyết

Lệ Vãn Tuyết, là nhân vật trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》 , Hồn Hỏa thế gia người thừa kế, Thiên Công Tác võ giả.


Võ Thần Chúa Tể: Lãnh Vô Song

Lãnh Vô Song, là nhân vật trong《 Võ Thần Chúa Tể 》. Tần Trần trọng sinh sau bằng hữu. Đại Uy Vương Triều thiên hành thư viện, Đế Tinh Học Viện thiên tài


Võ Thần Chúa Tể: Tần Dĩnh

Tần Dĩnh, là nhân vật trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể: Ma Lệ

Ma Lệ, là nhân vật trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể: Tần Bá Thiên

Tần Bá Thiên, nam, là nhân vật trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể: Trương Anh

Trương Anh, là nhân vật trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》


Trường Sinh Giới: Bạc Sĩ

Bạc Sĩ, là nhân vật trong tác phẩm《 Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới: Ba Bố Lạp

Ba Bố Lạp, là nhân vật trong tác phẩm《 Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới: Ngưu Nhân

Ngưu Nhân, là nhân vật trong tác phẩm《 Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới: Thụy Tây Áo

Thụy Tây Áo, là nhân vật trong tác phẩm《 Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới: Mộc Tử Tử

Mộc Tử Tử, là nhân vật trong tác phẩm《 Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới: Hoàng Kim Sư Tử Vương

Hoàng Kim Sư Tử Vương, là nhân vật trong Trường Sinh Giới


Trường Sinh Giới: Hải Vân Tuyết

Hải Vân Tuyết, là nhân vật trong tác phẩm《 Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới : Qua Càn

Qua Càn, nam, là nhân vật trong tác phẩm《 Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới: Võ Tổ

Võ Tổ là nhân vật trong《 Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới : Độc Cô Kiếm Ma

Độc Cô Kiếm Ma, là nhân vật trong tác phẩm《 Trường Sinh Giới 》


Vạn Cổ Thần Đế: Hạ Hoàng Triều

Hạ Hoàng Triều, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》


Võ Thần Chúa Tể: Đế Thiên Nhất

Đế Thiên Nhất là nhân vật trong《 Võ Thần Chúa Tể 》. Tần Trần trọng sinh sau bằng hữu, Đại Uy Vương Triều Đế Tâm thành, đế tinh học viện thiên tài học sinh


Võ Thần Chúa Tể : Lâm Thiên

Lâm Thiên, là nhân vật trong《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể: Vương Khải Minh

Vương Khải Minh, là nhân vật trong《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể: Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ

Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ, là nhân vật trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể: Phiêu Miểu Cung cung chủ

Phiêu Miểu Cung cung chủ, là nhân vật trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》. Tần Trần kiếp trước ái nhân, kỳ thật vì tăng lên chính mình cố ý tiếp xúc cũng lợi dụng


Võ Thần Chúa Tể : Tần Nguyệt Trì

Tần Nguyệt Trì, là nhân vật trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể : Ngao Thanh Lăng

Ngao Thanh Lăng, nữ, là nhân vật trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể : Tần Đình Đình

Tần Đình Đình, là nhân vật trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể : Gia Di Nghi

Gia Di Nghi là nhân vật trong《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể :Âu Dương Na Na

Âu Dương Na Na, là nhân vật trong《 Võ Thần Chúa Tể 》


Võ Thần Chúa Tể : Tử Huân

Tử Huân, là nhân vật trong《 Võ Thần Chúa Tể 》


Trường Sinh Giới : Liễu Mộ

Liễu Mộ, là nhân vật trong《 Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới : Yến Khuynh Thành

Yến Khuynh Thành, là nhân vật trong《 Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới : Triệu Lâm Nhi

Triệu Lâm Nhi là nhân vật trong《 Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới : Lan Nặc

Lan Nặc, là nhân vật trong《Trường Sinh Giới 》


Trường Sinh Giới : Tiêu Thần

Tiêu Thần, là nhân vật trong 《 Trường Sinh Giới 》


Võ Thần Chúa Tể : Triệu Linh San

Triệu Linh San, ám ma sư trong《 Võ Thần Chúa Tể 》, Bách triều nơi Đại Tề quốc quận chúa, có vương đô tứ đại mỹ nhân chi xưng, thích Tần Trần.


Võ Thần Chúa Tể : Thượng Quan Uyển Nhi

Thượng Quan Uyển Nhi, ám ma sư trong《 Võ Thần Chúa Tể 》, Uyên Ma Tông tông chủ, Thượng Quan Hi Nhi em gái cùng mẹ, Tần Trần thê tử.


Võ Thần Chúa Tể : Trần Tư Tư

Trần Tư Tư, ám ma sư nhân vật trong《 Võ Thần Chúa Tể 》 , nguyên vì Bắc Thiên vực Thiên Nữ Môn Thánh Nữ, sau vì Huyễn Ma Tông tông môn người thừa kế ma nữ.


Võ Thần Chúa Tể : Cơ Như Nguyệt

Cơ Như Nguyệt, ám ma sư trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》, Võ vực lánh đời gia tộc Cơ gia đại tiểu thư, đối Tần Trần có hảo cảm cũng thường thường ầm ĩ


Võ Thần Chúa Tể : Phong Thiếu Vũ

Phong Thiếu Vũ, ám ma sư trong tác phẩm《 Võ Thần Chúa Tể 》, Hiên Viên Đế Quốc khai quốc đại đế, Tần Trần kiếp trước bạn tốt, ở nhận thức Tần Trần phía trước


Vạn Cổ Thần Đế : Long Chủ Cự Vọng

Long Chủ Cự Vọng, là nhân vật trong《 Vạn Cổ Thần Đế 》, Chân Thần cảnh giới, long chúng thứ chín tử, Côn Luân giới Thần Long điện chủ nhân


Vạn Cổ Thần Đế: Phong Đô Đại Đế

Phong Đô Đại Đế, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》, Địa Ngục giới Quỷ tộc đệ nhất cường giả, lãnh địa vì Phong Đô Quỷ thành.


Vạn Cổ Thần Đế : Biện Trang Chiến Thần

Biện Trang Chiến Thần, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》, Chân Thần cảnh giới, nắm giữ áo nghĩa, Thiên Cung chín đại chiến thần đứng đầu


Vạn Cổ Thần Đế : Kỷ Phạn Tâm

Kỷ Phạn Tâm, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế 》. Lần đầu lên xuất hiện khi vì Thánh Vương tu vi, Thiên Nhụy giới tân một thế hệ lãnh tụ


Vạn Cổ Thần Đế : Tử Thiến

Tử Thiến, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》, nguyên Vân Võ quận quốc chợ đen thế lực Địa Phủ Môn sát thủ, Địa Phủ Môn môn chủ nữ nhi


Vạn Cổ Thần Đế : Diêm Chiết Tiên

Diêm Chiết Tiên, là nhân vật trong Vạn Cổ Thần Đế, xuất thân địa ngục giới Diêm La tộc, là Diêm La tộc phù đạo kỳ tài, Học Chi Cổ Thần cháu cố gái


Nghịch Thiên Tà Thần : Quân Tích Lệ

Quân Tích Lệ, là nhân vật trong Nghịch Thiên Tà Thần, Quân Vô Danh đệ tử, Kiếm Quân truyền nhân, Đông Thần vực tứ thần tử chi nhất.


Nghịch Thiên Tà Thần : Thanh Tước

Thanh Tước, là nhân vật trong Nghịch Thiên Tà Thần, Tây Thần vực Thanh Long thần đế, Thanh Long giới đại giới vương.


Nghịch Thiên Tà Thần : Tinh Tuyệt Không

Tinh Tuyệt Không, là nhân vật trong huyền huyễn tiểu thuyết Nghịch Thiên Tà Thần, lại hào Tinh Thần Đại Đế, Đông Thần vực Tứ Đại Thần Đế chi nhất


Nghịch Thiên Tà Thần: Tinh Đồng

Tinh Đồng, là nhân vật trong huyền huyễn tiểu thuyết Nghịch Thiên Tà Thần và diễn sinh tác phẩm trung nữ chính


Vạn Cổ Thần Đế: Hạ Du

Hạ Du, là nhân vật trong tiểu thuyết Vạn Cổ Thần Đế, phong hào Du Hoàng, xuất thân Địa Ngục giới Bất Tử Huyết tộc Huyết Thiên bộ tộc


Vạn Cổ Thần Đế: Mộ Dung Nguyệt

Mộ Dung Nguyệt, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》. Lần đầu xuất hiện khi vì địa cực cảnh, bẩm sinh cực âm thể, tu luyện kỳ thư


Vạn Cổ Thần Đế: Hoa Ảnh Khinh Thuyền

Hoa Ảnh Khinh Thiền, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》, chân thần cảnh giới, thời gian chi đạo khống chế giả, tu luyện Côn Luân giới sáu đại kỳ thư


Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Tuyệt

Huyết Tuyệt chiến thần, nam, là nhân vật trong《 Vạn Cổ Thần Đế 》. Chân thần cảnh giới, vai chính Trương Nhược Trần ông ngoại, vì Huyết Thiên bộ lạc đại tộc tể


Vạn Cổ Thần Đế : Huyết Hậu

Huyết Hậu, là nhân vật trong《 Vạn Cổ Thần Đế 》, tên thật Huyết Thanh Dẫn, vai chính Trương Nhược Trần mẹ đẻ, Minh Đế thê tử


Vạn Cổ Thần Đế: Huyết Thần

Huyết Thần, là nhân vật trong tác phẩm《 Vạn Cổ Thần Đế 》, Bất Tử Huyết tộc tu sĩ, xuất từ Huyết Tuyệt gia tộc, vận mệnh Thần Điện thần truyền đệ tử


Vạn Cổ Thần Đế: Cô Xạ Tĩnh

Cô Xạ Tĩnh, là nhân vật trong《 Vạn Cổ Thần Đế》, Địa Ngục giới La Sát tộc tu sĩ, đến từ La Tổ Vân Sơn giới, đạt được ma tổ La Hầu một mạch chân truyền


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất : Khôi Dư

Khôi Dư, là nhân vật trong《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất 》 . 


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất : Ngao Tư

Ngao Tư, là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất 》 .


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất: Tử Thu

Tử Thu, là nhân vật trong《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất 》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất: Tang Du

Tang Du, là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất》.


Vạn Cổ Thần Đế: Bạch Khanh Nhi

Bạch Khanh Nhi, là nhân vật trong tác phẩm 《 Vạn Cổ Thần Đế 》, Thần nữ Thập Nhị phường thần bí nhất nữ tử, Bạch Hoàng Hậu nữ nhi, tâm trí hơn người


Vạn Cổ Thần Đế: Nguyệt Thần

Nguyệt Thần là nhân vật trong《 Vạn Cổ Thần Đế 》, vai chính Trương Nhược Trần chỗ dựa, Mộc Linh Hi sư tôn. Trung cổ thời kỳ chân thần, Quảng Hàn Giới thần linh


Vạn Cổ Thần Đế: Ngư Thần Tĩnh

Ngư Thần Tĩnh, là nhân vật trong 《 Vạn Cổ Thần Đế 》 . Đến từ Thiên Tinh văn minh, cổ văn minh phe phái, Thiên Tinh Thiên Nữ, đồng thời tu luyện võ đạo cùng ...


Thiên Hạ 3: Vãn Không

Vãn Không, là nhân vật trong tác phẩm Thiên Hạ 3.


Thiên Hạ : Khả Tâm

 Khả Tâm là nhân vật trong tác phẩm Thiên Hạ 


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất: Bạch Mạt Tình

Bạch Mạt Tình, là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất: Tu Ngô

Tu Ngô, là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất : Nguyệt Thanh Sơ

Nguyệt Thanh Sơ, nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất 》. 


Thiên Hạ 3: Đế Giang

Đế Giang là nhân vật trong tác phẩm Thiên Hạ 3


Thiên Hạ 3: Đông Hoàng Thái Nhất

Đông Hoàng Thái Nhất là nhân vật trong tác phẩm《 Thiên Hạ 3》


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục : Ôn Ngưỡng

Ôn Ngưỡng, là nhân vật trong tác phẩm 《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục 》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Tả Quan Nhân

Tả Quan Nhân, là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Nam Tín

Nam Tín là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục 》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Cố Hàn Giang

Cố Hàn Giang là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Mạnh Thành

Mạnh Thành là nhân vật  trong tác phẩm《Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục : Túc Hà

Túc Hà, là nhân vật trong tác phẩm 《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục 》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Lâm Uyên

Lâm Uyên, là nhân vật Boss trong tác phẩm Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục : Chúc Ngữ

Chúc Ngữ, là nhân vật BOSS trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục 》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Lạc Mai Danh

Lạc Mai Danh, là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Khỉ Lí Tiểu Viện

Khỉ Lí Tiểu Viện, là nhân vật trong tác phẩm Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục. Hành Đạo chúng tổ chức Tứ thống lĩnh chi nhất, đứng hàng lão tứ, là cái ...


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục :Sóc Tuyền

Sóc Tuyền, là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục 》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục : Cao Kiêu

Cao Kiêu, là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục 》


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Cát Thanh Phi

Cát Thanh Phi, là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục : Doanh Húc Nguy

Doanh Húc Nguy là nhân vật trong tác phẩm Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục. Hành Đạo chúng tổ chức thủ lĩnh, Thần Nông Cửu Tuyền chi nhất Vụ Hồn người thủ hộ ...


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Biển Lạc Hoàn

Biển Lạc Hoàn là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục》 .


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục : Cư Thập Phương

Cư Thập Phương là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục 》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Minh Tú

Minh Tú là nhân vật trong tác phẩm 《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Lạc Chiêu Ngôn.

Lạc Chiêu Ngôn là nhân vật trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục : Nhàn Khanh

Nhàn Khanh là nhân vật trong 《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục 》 .


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục : Việt Kỳ

Việt Kỳ, tên thật là “Kỳ”, nhân vật trong 《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục 》.


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục: Việt Kim Triều

Việt Kim Triều nam chính trong tác phẩm《 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Lục》 .


Kiếm hiệp tình duyên hai: Hoàn Nhan Nhược Tuyết

Hoàn Nhan Nhược Tuyết nhân vật trong《 Kiếm hiệp tình duyên hai 》


Kiếm hiệp tình duyên hai: Sài Tung

Sài Tung nhân vật trong《 Kiếm hiệp tình duyên hai 》 cũng lên sân khấu với 《 Tân kiếm hiệp truyền kỳ 》.


Tân kiếm hiệp truyền kỳ: Triệu Hạc Nhàn

Triệu Hạc Nhàn nhân vật trong《 Tân kiếm hiệp truyền kỳ 》


Tân kiếm hiệp truyền kỳ: Dương Bất Phàm

Dương Bất Phàm nam chính thứ nhất trong《 Tân kiếm hiệp truyền kỳ 》


Tân kiếm hiệp truyền kỳ: Ôn Si Tửu

Ôm Si Tửu nhân vật trong《Tân kiếm hiệp truyền kỳ 》


Tân kiếm hiệp truyền kỳ : Gia Luật Thanh

Gia Luật Thanh nhân vật nữ chính trong《 Tân kiếm hiệp truyền kỳ 》


Tân kiếm hiệp truyền kỳ : Gia Luật Cách

Gia Luật Cách nhân vật trong bộ phim Tân kiếm hiệp truyền kỳ 


Na Tra chi ma đồng giáng thế: Ân phu nhân

Ân phu nhân nhân vật trong phim Na Tra: Ma đồng giáng thế


Na Tra chi ma đồng giáng thế: Lý Tĩnh

Lý Tĩnh nhân vật trong phim Na Tra: Ma đồng giáng thế


Na Tra chi ma đồng giáng thế: Na Tra

Na Tra nhân vật chính trong phim Na Tra: Ma đồng chuyển thế


Na Tra chi ma đồng giáng thế: Ngao Bính

Ngao Bính trong phim Na Tra: Ma


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok